05/09/08

Bab XIV : KEUTAMAAN IMAM ALI R.A.

Zaman kelahiran Islam dan pertumbuhannya ditandai oleh ciri khusus dalam suatu kurun waktu
tertentu. Yaitu sepeninggal Rasul Allah s.a.w. ummat Islam dipimpin oleh 4 orang Khalifah yang
sangat terkenal dan diakui serta dihormati oleh segenap kaum muslimin di dunia. Di antara
empat orang Khalifah itu, terdapat seorang yang mempunyai kedudukan istimewa dalam
sejarah, yaitu Imam Ali r.a.
Banyak sekali hal-hal yang memberikan keistimewaan kepadanya. Antara lain sebagian ummat
Islam di dunia sampai sekarang ini mengidentifikasikan diri sebagai pengikut Imam Ali bin Abi
Thalib r.a., yaitu yang terkenal dengan sebutan kaum Syi'ah.
Selain itu, Imam Ali r.a.memang lebih masyhur disebut "Imam", daripada disebut Khalifah.
Sedangkan Khalifah-khalifah lainnya, tak seorang pun yang disebut sebagai Imam. Sudah pasti
hal itu disebabkan oleh adanya keistimewaan-keistimewaan yang melatar-belakangi kehidupan
Imam Ali r.a., sehingga ia mempunyai identitas tersendiri dalam sejarah kehidupan ummat
Islam.
Gelar Imam
Gelar "Imam" adalah khusus bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib di samping gelar "Amirul Mukminin"
yang lazim dipergunakan orang pada masa itu, untuk menyebut seorang pemangku jabatan
sebagai pemimpin tertinggi dan Kepala Negara Islam.
Tentang ta'rif (definisi) dari perkataan "imamah" (keimaman) oleh para ahli ilmu kalam,
dirumuskan: "Imamah ialah kepemimpinan umum dalam segala urusan agama dan keduniaan
yang ada pada seseorang…"
Jadi menurut ta'arif tersebut, maka yang dimaksud dengan "Imam" ialah seorang pemimpin atau
seorang ketua yang ditaati dan memiliki kekuasaan yang menyeluruh atas semua orang
muslimin dalam segala urusan mereka, baik di bidang keagamaan maupun di bidang keduniaan.
Menurut mazhab "Imamiyah", imamah merupakan keharusan objektif dalam kehidupan
masyarakat muslimin, yang dalam keadaan bagaimana pun tak dapat diabaikan. Dengan adanya
imamah, semua yang tidak lurus dalam tata pelaksanaan agama dan tata kehidupan dunia,
dapat diluruskan. Dengan imamah pula, keadilan yang dikehendaki Allah harus berlaku di muka
bumi, dapat diusahakan realisasinya. Sebab terpenting perlunya diadakan imamah, ialah untuk
mendorong masyarakat supaya dengan benar menjalankan ibadah kepada Allah s.w.t., untuk
menyebar luaskan ajaran agama-Nya, untuk menanamkan jiwa keimanan serta ketakwaan di
kalangan anggota-anggota masyarakat.
Dengan demikian manusia akan mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk dan
menghayati hal-hal yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Allah s.w.t. Untuk itu, ummat
Islam wajib mentaati seseorang Imam dan melaksanakan perintah-perintahnya selama imam itu
taat dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah s.w.t. Sebab hanya dengan ketaatan
kaum muslimin, seorang Imam dapat membereskan keadaan yang tidak beres, mempererat
persatuan dan kerukunan ummat, dan memberikan bimbingan ke jalan yang lurus dan benar.
Banyak sekali tugas dan kewajiban yang terpikul di pundak seorang Imam. Antara lain ialah
menjaga dan memelihara pelaksanaan perintah serta larangan agama; menjaga keselamatan
Islam dan kemurniannya dari perbuatan orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai susila dan
moral; melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum agama; menjamin pengayoman dan
kesentosaan wilayah Islam; menjamin terlaksananya keadilan bagi orang-orang yang teraniaya
(madzlum); memimpin ummat dalam perjuangan menegakkan kebenaran Allah dan lain
sebagainya.
143
Untuk dapat menjadi Imam, orang harus memiliki syaratsyarat. Antara lain ia harus mempunyai
pengetahuan yang luas; mempunyai rasa keadilan yang tinggi; berani karena benar, mampu
memberikan pertolongan dan menanggulangi kesukaran, serta yang terpenting di atas segalagalanya
ialah kebersihan pribadi.
Semua kaum muslimin menyadari, bahwa kebersihan pribadi ini merupakan karunia Allah yang
dilimpahkan kepada hamba-Nya yang sempurna. Dengan kebersihan dan kesucian pribadi itu
orang sanggup menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiyat, baik yang
mungkin dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sifat luhur seperti itu sudah tentu lebih terjamin
adanya pada para Imam yang berasal dari Ahlu-Bait Rasul Allah s.aw., yaitu orang-orang yang
sanggup menjadi benteng dan pengawal agama Islam, atau orang-orang yang hidup sepenuhnya
mendambakan keridhoan Allah semata-mata.
Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, Imam Ali r.a. menegaskan: "Barang siapa yang
hendak menjadikan diri sebagai Imam di kalangan masayarakat, maka ia harus mengajar dirinya
sendiri lebih dulu sebelum mengajar orang lain. Ia harus mendidik dirinya dengan perilaku yang
baik lebih dulu sebelum mendidik orang lain dengan ucapan. Orang yang sanggup mengajar dan
mendidik diri sendiri lebih berhak dihormati daripada orang yang hanya pandai mengajar dan
mendidik orang lain."
Diantara empat orang Khalifah Rasyidun, hanya Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib r.a. sajalah
yang disandangi gelar "Imam" oleh kaum muslimin. Gelar ini tidak dikenakan kepada orang lain
yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Mengapa? Bukankah Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. juga
seorang Imam seperti Khalifah Ali? Bukankah Umar Ibnul Khattab r.a. juga seorang Imam seperti
Ali? Bukankah Utsman bin Affan r.a. juga seorang Imam seperti Khalifah Ali? Bukankah Khalifah-
Khalifah itu juga Khalifah Rasyidun seperti Imam Ali? Bukankah juga Khalifah-Khalifah itu
penerus kepemimpinan Rasul Allah s.a.w. sepeninggal beliau?
Bila pengertian "imamah" hanya terbatas pada kekhalifahan saja, tentu tiga orang Khalifah itu
semuanya adalah Imam-Imam juga seperti Imam Ali r.a. Bahkan mereka memegang "imamah"
lebih dulu daripada Imam Ali r.a.
Mengenai hal itu, seorang penulis modern berkebangsaan Mesir, Abbas Al Aqqad, berpendapat,
bahwa kalau yang disebut "imamah" pada masa itu hanya terbatas pengertiannya di bidang
hukum, tentu persamaan antara empat orang Khalifah itu tidak perlu disangkal lagi. Tetapi,
demikian kata Aqqad seterusnya, tiga orang Khalifah Rasyidun di luar Imam Ali r.a., tak ada
seorang pun diantara mereka itu mengibarkan bendera imamah untuk menghadapi tantangan
kekuasaan duniawi yang muncul di kalangan ummat. Tak ada yang menghadapi adanya dua
pasukan bersenjata yang saling berlawanan di dalam satu ummat. Dan tidak ada yang menjadi
lambang imamah dalam menghadapi masalah-masalah rumit, yang penuh dengan berbagai
problema yang menimbulkan syak dan keraguan di kalangan ummat.
Al Aqqad menambahkan, bahwa dalam keadaan tidak adanya problema-problema seperti itu,
tiga orang Khalifah sebelum Imam Ali r.a., boleh saja disebut Imam. Tentu saja pengertian
"Imam" itu sangat berlainan dengan gelar "Imam" yang ada puda Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Ia
adalah seorang Imam yang menghadapi berbagai kejadian dan peristiwa yang banyak
menimbulkan keragu-raguan berfikir di kalangan ummat. Oleh karena itulah gelar Imam
diberikan kaum muslimin secara khusus kepada khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. Begitu luasnya
gelar itu dikenal orang sampai menjadi buah bibir. Hingga anak-anak pun mengenal Imam Ali
lewat sanjungan-sanjungan yang dikumandangkan orang di jalan-jalan, tanpa perlu disebut
nama orang yang menyandang gelar itu sendiri.
Seterusnya Al Aqqad menjelaskan, bahwa "kekhususan imamah yang ada pada Ali bin Abi Thalib
r.a. ialah bahwa ia seorang Imam yang tidak ada persamaannya dengan Imam-Imam lainnya.
Sebab Imam Ali mempunyai kaitan langsung dengan mazhab-mazhab yang ada di kalangan kaum
144
muslimin, bahkan dimulai semenjak kelahiran mazhab-mazhab itu sendiri pada masa
pertumbuhan Islam. Jadi sebenarnya Imam Ali adalah pendiri mazhab-mazhab, atau dapat juga
disebut sebagai poros di sekitar mana golongan mazhab itu berputar. Hampir tak ada satu
golongan madzhab pun yang tidak berguru kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hampir tidak ada
satu golongan madzhab pun yang tidak memandang Imam Ali sebagai pusat pembahasan ilmu
agama."
Menurut kenyataannya, Imam Ali r.a. adalah Imam yang benar-benar memiliki semua syarat
yang diperlukan. Satu keistimewaan yang paling menonjol dan tidak dipunyai oleh Khalifahkhalifah
lainnya, ialah penguasaannya di bidang-bidang ilmu agama. Tentang hal ini akan kita
bicarakan di bagian lain buku ini.
Di sini kami hanya ingin mengemukakan, bahwa Abdullah bin Abbas, seorang ulama yang
terkenal luas ilmu pengetahuannya sampai diberi sebutan "habrul ummah" (pendekar ummat)
dan "juru tafsir Al Qur'an," mengatakan dengan jujur, bahwa dibanding dengan ilmu Imam Ali,
ilmunya sendiri ibarat setetes air di tengah samudera. Khalifah Umar Ibnul Khattab r.a. juga
mengatakan: "Hai Abal Hasan (nama panggilan Imam Ali r.a.) mudah-mudahan Allah s.w.t. tidak
membiarkan aku terus hidup di bumi tanpa engkau!"


Zahid
Sebagai seorang Zahid yang berpegang teguh pada perintah Allah s.w.t. dan tauladan serta
ajaran ajaran Rasul-Nya, Imam Ali r.a. dengan konsekuen berani menghadapi gangguan besar
yang dialami dalam kariernya sebagai pemimpin masyarakat dari kepala pemerintahan. Berkalikali
ia ditinggalkan oleh para pendukung dan pengikutnya, tetapi tidak pernah patah hati.
Seperti dikatakan oleh Ali bin Muhammad bin Abi Saif Al Madainiy bahwa tidak sedikit orang
Arab yang meninggalkan Imam Ali karena sikap mereka yang terlalu mengharapkan keuntungankeuntungan
material. Demikian juga tokoh-tokoh yang berpamrih ingin mendapat kedudukan,
jangan harap mereka itu bisa bersahabat baik dan lama dengan Imam Ali. Seorang pemimpin
besar seperti Imam Ali yang taqwanya kepada Allah sedemikian tinggi, dan sedemikian
patuhnya bertauladan serta melaksanakan ajaran Rasul Allah s.a.w., tidak mencari teman
dengan mengobral harta dan kedudukan. Ia sendiri memandang manusia bukan dari kekayaan
dan kedudukan sosialnya, bukan pula dari asal-usul keturunannya, melainkan dari keimanannya
kepada Allah s.w.t. dan kesetiaannya kepada ajaran Rasul-Nya.
Imam Ali tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada seorang karena keturunan,
kedudukan atau kekayaannya. Ia selalu memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang,
kaya atau miskin, orang yang berpangkat ataupun rakyat jelata. Itulah antara lain yang menjadi
sebab mengapa setelah ia menjadi Khalifah, dijauhi oleh kepala-kepala qabilah dan tokohtokoh
masyarakat yang berambisi dan hendak mendahulukan kepentingan pribadi atau
golongan.
Tentang mengapa Imam Ali r.a. sampai ditinggal oleh para pengikut dan pendukungnya, Al-
Madainiy dalam riwayat yang ditulisnya, antara lain mengemukakan, bahwa Al-Asytar pernah
berkata kepada Innam Ali r.a.: "…Anda bertindak adil, baik terhadap mereka yang mempunyai
kedudukan terhormat maupun mereka yang tidak mempunyai kedudukan. Di hadapan anda
orang-orang yang terhormat itu tidak memperoleh perlakuan istimewa atau lebih dari
perlakuan yang anda berikan kepada orang biasa. Akhirnya ada kelompok pengikut yang ribut
dan heboh kalau keadilan dan kebenaran diterapkan atas diri mereka. Mereka sakit hati kalau
pemerataan keadilan diterapkan atas diri mereka. Mereka lalu membanding-bandingkan betapa
enaknya perlakuan Muawiyah terhadap orang-orang kaya dan terkemuka… Mereka lebih senang
membeli kebatilan dengan kebenaran dan tergiur oleh kesenangan duniawi."
Setelah mendengar baik-baik ucapan Al Asytar, dengan tenang rmam Ali r.a. berkata: "Apa yang
kau katakan mengenai perilaku dan keadilanku, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman
145
(yang artinya): "Barang siapa berbuat baik, maka pahala bagi dirinya sendiri, dan barang siapa
yang berbuat buruk, maka dosanya pun akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak
berlaku dzalim terhadap para hamba-Nya" (S. Fushshilat: 46).
Kemudian Imam Ali r.a. berkata pula: "Sebenarnya Allah mengetahui, bahwa mereka itu
menjauhi kami bukan karena kami berlaku dzalim. Mereka menjauhi kami bukan karena hendak
mencari perlindungan keadilan. Yang mereka kejar hanyalah dunia, yang akhirnya akan lenyap
juga dari mereka. Pada hari kiyamat mereka itu akan ditanya: 'apakah mereka hanya
menginginkan dunia? Apakah yang telah mereka perbuat untuk Allah?'…"
Tentang pengobralan harta milik ummat untuk mendapatkan pengikut seperti yang dilakukan
Muawiyah di Syam, Imam Ali r.a. berkata: "Kami tidak dapat memberikan pembagian harta
ghanimah kepada seseorang melampaui ketentuan yang sudah menjadi haknya…"
Tentang banyak atau sedikitnya pengikut, Imam Ali r.a. mengemukakan contoh kehidupan Rasul
Allah s.a.w.: "Allah mengutus Muhammad s.a.w. seorang diri. Kemudian Allah membuat
pengikut beliau menjadi banyak, padahal mulanya sangat sedikit. Ummatnya yang pada
mulanya hina kemudian diangkat menjadi ummat yang mulia. Jadi jika Allah hendak
melimpahkan hal seperti itu kepadaku, semua kesulitan pasti akan dipermudah oleh-Nya,
sedang segala yang berat akan diringankannya."
Menurut Hasan Al Bashriy: "Imam Ali r.a. adalah orang rahbaniy (orang suci) dari ummat ini."
Orang suci dari ummat ini menghayati kehidupan yang amat sederhana. Ia bersembah sujud
kepada Allah seperti para wali atau orang suci lainnya. Ia memikul tanggung jawab atas negara
dan ummatnya dengan tekad seperti Nabi.
Di Kufah, Imam Ali r.a. melarang keras orang memaki-maki Muawiyah. Kepada sahabatsahabatnya
ia berkata: "Ucapkanlah: Ya Allah, hindarkanlah kami dari pertumpahan darah
dengan mereka, dan perbaikilah hubungan persaudaraan kami dengan mereka!"
Padahal di Syam, Muawiyah mendorong-dorong penduduk supaya mencerca dan mencaci-maki
Imam Ali r.a.
Di Kufah Imam Ali r.a. memakai baju seharga tiga dirham, menelan makanan serba kasar dan
kering. Kekayaan kaum muslimin dibagi di antara mereka semua berdasarkan keadilan tanpa
pilih kasih. Ia hidup taqwa dan zuhud tidak mengenal kesenangan hidup sama sekali!
Padahal di Syam Muawiyah tinggal di istana megah dan menikmati hidup serba mewah.
Kekayaan datang dari mana-mana dalam jumlah yang sukar dihitung. Tetapi kekayaan itu
dihamburkan untuk tujuan mencapai kepentingan ambisinya.
Di Kufah kepada para utusan muslimin yang datang, baik yang mencari kebenaran untuk
dijadikan pegangan hidup, maupun yang mencari kekayaan atau kesempatan memperoleh
kedudukan, oleh Imam Ali r.a. diingatkan kepada ayat Al-Qur'an (S. Yunus: 108), yang artinya:
"Barang siapa memperoleh hidayat, maka hidayat itu sesungguhnya untuk kebaikan dirinya
sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka kesesatan itu pun akan mencelakakan dirinya
sendiri."
Selain kalimat tersebut tidak ada harapan atau janji-janji muluk, tidak ada suap, dan tidak ada
penghamburan uang milik ummat, betapa pun besarnya akibat yang akan dihadapi oleh Imam
Ali r.a.
Sedang di Syam, Muawiyah memberi harapan dan janji-janji muluk serta mengobral harta dan
hadiah-hadiah.
146
Di Kufah Imam Ali r.a. diminta oleh kaum muslimin supaya tinggal di sebuah istana besar dan
megah. Waktu melihat istana itu Imam Ali ra. membuang muka sambil berkata: "Itu istana
celaka! Sampai kapan pun aku tak sudi tinggal di sana!"
Penduduk Kufah tetap menghimbau dan mendesak supaya Imam Ali r.a. bersedia menempati
istana itu, sebab dianggap patut dan sesuai, tetapi Imam Ali r.a. tetap menolak keras: "Aku
tidak membutuhkan itu! Umar Ibnul Khattab sendiri dulu tidak menyukainya!"
Di Kufah, Imam Ali r.a. sering berjalan kaki ke pasar-pasar, padahal ia seorang Amirul
Mukminin. Di sana ia menunjukan orang yang sesat jalan dan membantu orang yang lemah. Ia
berjumpa dengan seorang yang sudah sangat lanjut usia. Segera ia membantu membawakan
barang jinjingannya.
Melihat perbuatan Imam Ali r.a. seperti itu ada sahabatnya yang tidak rela, lalu mendekati,
kemudian berkata kepadanya: "Ya Amirul Mukminin ....!"
Imam Ali r.a. tidak membiarkan sahabat itu berkata sampai selesai. Segera ia menukas dengan
mengucapkan firman Allah, yang artinya: "Kampung akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang
yang tidak menyombongkan diri di bumi dan tidak berbuat kerusakan. Kesudahan yang baik bagi
orang-orang yang bertaqwa." (S. Al-Qishash:83).
Ia membeli kebutuhan-kebutuhan keluarganya dan membawanya sendiri. Jika ada salah seorang
dari pengantarnya yang hendak membawakan jinjingannya, ia menjawab sambil tersenyum:
"Kepala keluarga lebih berhak membawanya sendiri!"
Walaupun ia seorang Khalifah, ia menunggang keledai dengan dua kaki tergelantung seolah-olah
tak ada bedanya lagi dengan seorang badui miskin. Para sahabatnya berusaha mengganti hewan
kendaraan itu dengan seekor kuda yang pantas bagi seorang Amirul Mukminin. Tetapi Imam Ali
r.a. malah menjawab: "Biarkan aku meremehkan dunia ini!"
Imam Ali r.a. sanggup menaklukkan rayuan kesenangan duniawi dan menundukkan megahnya
kekuasaan. Di dunia ini ia hidup untuk menunggu akhirat, dan bukannya takluk kepada dunia.
Nyata benar bedanya antara Imam Ali r.a. di Kufah dengan Muawiyah di Syam. Imam Ali r.a.
hidup zuhud dan suci, sedang Muawiyah hidup serba mewah meniru raja-raja Persia dan
Romawi. Salah seorang dinasti Bani Umayyah sendiri yang terkenal jujur, Umar bin Abdul Azis,
mengakui terus terang: "Ali bin Abi Thalib r.a. adalah orang yang paling zuhud di dunia."
Imam Ali r.a. seperti diketahui pernah berselisih pendapat dengan Abu Bakar Ash Shiddiq r.a.
tentang kekhalifahan. Tetapi sebagai seorang zahid tidak mau mengingkari keutamaan Abu
Bakar r.a. Sewaktu menyatakan belasungkawa atas wafatnya Abu Bakar r.a sambil menyeka air
mata, Imam Ali r.a. berkata:
"Hai Abu Bakar, Allah telah melimpahkan rahmat kepadamu. Demi Allah, engkau adalah orang
Islam pertama dari ummat ini. Orang yang paling ikhlas imannya dan orang yang paling lurus
keyakinannya. Engkau adalah orang yang membenarkan dan mempercayai Rasul Allah s.a.w. di
saat orang-orang lain mendustakannya. Engkaulah yang membantunya di saat orang-orang lain
menggenggamkan tangan (kikir). Engkaulah yang tegak berdiri di sampingnya di saat orangorang
lain duduk berpangku tangan."
"Demi Allah, engkaulah yang menjadi pelindung Islam di saat orang-orang kafir hendak
menghancurkannya. Hujahmu (dalam membela Islam) tak pernah lemah, pandanganmu
senantiasa tajam, dan engkau tidak pernah berjiwa penakut."
"Demi Allah, engkau adalah seperti yang dikatakan Rasul Allah s.a.w.: badanmu lemah, tetapi
147
agamamu kuat dan selalu bersikap rendah hati. Semoga Allah melimpahkan ganjaran
kepadamu, dan semoga pula Allah tidak akan membiarkan aku tersesat sepeninggalmu."
Banyak sekali riwayat yang mengisahkan kezuhudan Imam Ali r.a. Sikapnya yang selalu menolak
kekayaan dan harta benda sangat menonjol. Salah seorang tokoh pada zamannya, Asy Syi'biy
misalnya, sangat terkesan oleh suatu peristiwa yang disaksikannya sendiri di masa kanak-kanak.
Katanya: "Bersama anak-anak lain aku pernah masuk ke sebuah tempat yang sangat luas di
Kufah. Di sana aku melihat Imam Ali sedang berdiri di depan dua onggok emas dan perak. Ia
memegang sebilah pedang untuk membubarkan orang banyak yang berkerumun di tempat itu.
Setelah itu ia kembali menghampiri onggokan emas dan perak untuk menghitungnya. Kemudian
memanggil orang-orang supaya mendekat dan kulihat semua emas dan perak habis dibagibagikan
sampai tak ada lagi sisanya."
"Waktu aku pulang," kata Asy Syi'biy seterusnya, "bertanya kepada ayah: 'Yang kusaksikan hari
ini orang yang paling baik ataukah orang yang paling bodoh?' Sambil keheran-heranan ayah balik
bertanya: 'Siapa dia, anakku?' Kujawab: 'Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib.' Kemudian
kuceritakan kepada ayah apa yang kusaksikan tadi. Mendengar ceritaku itu ayah terharu dan
sambil melinangkan air mata menjawab: 'Yang kaulihat tadi itu orang yang paling baik,
anakku'…"
Riwayat yang membuktikan tentang tidak senangnya Imam Ali r.a. kepada harta kekayaan
diceritakan juga oleh Muhammad bin Fudhail, Harun bin Antarah dan Zadan. Ketika itu
Muhammad bin Fudhail bepergian bersama pelayan Imam Ali r.a. yang bernama Qanbar. Di
tengah jalan mereka bertemu dengan Imam Ali r.a. Kepada tuannya Qanbar memberitahu
bahwa ia mempunyai barang simpanan yang khusus disembunyikan untuknya. Pemberitahuan
Qanbar itu menimbulkan tanda-tanya di hatinya. Kemudian ia minta penjelasan. Tanpa
memberi jawaban apapun Qanbar terus mengajak Imam Ali r.a. pergi ke tempat tinggalnya.
Setibanya di rumah, Qanbar menghampiri sebuah tempat dan mengambil sebuah kantong.
Waktu kantong dibuka dan dikeluarkan ternyata berisi beberapa piala penuh dengan kepingankepingan
emas dan perak.
Dengan wajah berseri-seri Qanbar berkata: "Kulihat tuan tak pernah membiarkan barang apa
pun yang tidak tuan bagikan kepada orang-orang lain sampai habis. Oleh karena itu semuanya
ini kusembunyikan dari Baitul Mal, khusus untuk tuan."
Dengan mata membelalak, Imam Ali membentak: "Celaka engkau, hai Qanbar! Apakah engkau
ingin memasukkan kobaran api ke dalam rumahku?" Tanpa banyak bicara lagi Imam Ali segera
menghunus pedang lalu dihantamkan kuat-kuat ke kantong yang berisi piala-piala penuh emas
dan perak. Piala-piala itu hancur berkeping-keping dan emas serta perak tertebar
berhamburan.
Habis itu Imam Ali r.a. mengumpulkan orang banyak. Kepada mereka ia berkata: "Bagilah
semuanya itu dengan adil!"
Belum puas dengan sikap yang memukaukan orang banyak itu, Imam Ali r.a. cepat-cepat
menuju Baitul Mal. Semua yang tersimpan dalam balai harta kaum muslimin itu dibagi-bagikan
begitu saja kepada orang-orang. Setelah terbagi rata, ia masih melihat ada beberapa kerat
jarum dan benda-benda kecil lain yang kurang berharga. Kepada orang-orang yang masih
tinggal ia menganjurkan supaya benda-benda kecil itu.dibagi juga. Apa jawab mereka: "… Kami
tidak membutuhkan itu…!"
Imam Ali r.a. tersenyum meninggalkan Baitul Mal seraya bergumam: "Yang jelek sebenarnya
harus diambil juga bersama-sama yang baik!" Ia pergi tanpa sekeping pun melekat di
tangannya.
148
Sikap Hidup
Sikap dan cara hidup Imam Ali r.a. benar-benar telah manunggal dengan kezuhudan dan
ketinggian tingkat taqwanya kepada Allah s.w.t. Pernah terjadi, ada seorang telah melakukan
suatu kesalahan. Untuk menutupi kesalahannya, ia menyanjung-nyanjung Imam Ali r.a. Sebagai
orang yang sudah tahu duduk persoalannya, Imam Ali r.a. menjawab: "Aku ini sebenarnya tidak
setinggi seperti yang kaukatakan itu, tetapi aku ini sebenarnya memang lebih tinggi daripada
apa yang ada pada dirimu."
Perkataan itu diucapkannya dengan wajar, di samping menunjukkan bahwa ia tidak mabok
sanjung-puji, sekaligus pula mengeritik orang yang bersangkutan, bahwa perbuatan buruk
berakibat memerosotkan martabat.
Lain contoh lagi tentang kesederhanaan sikapnya. Dalam satu peperangan, lawan-lawan yang
dihadapinya semua berseragam tempur, lengkap dengan baju dan topi besi. Tidak dimilikinya
seragam tempur seperti itu, tidak membuat Imam Ali r.a. malu dan gentar. Ia terjun ke kancah
pertempuran tanpa mengenakan baju besi atau topi pelindung. Sikap Imam Ali r.a. yang seperti
itu mencerminkan kewajaran dan kesederhanaannya, walau dalam keadaan menghadapi bahaya
menantang. Prinsip kesederhanaan yang tidak dibuat-buat itulah yang melahirkan sikap polos,
jujur dan terus terang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dalam keadaan sulit atau pun
tidak.
Kepolosan dan kewajaran dalam menghadapi lawan seperti di atas tadi, sering disalah-artikan
atau disalah-gunakan orang untuk mengecap Imam Ali r.a. sebagai orang yang sombong dan
sok. Benarlah apa yang pernah dikatakan salah seorang sahabatnya: "Ali bin Abi Thalib r.a.
adalah orang yang mengenal perang hanya dengan modal keberanian. Ia tidak kenal bagaimana
dalam peperangan orang harus mendaya-gunakan tipu-muslihat."
Benarnya ucapan itu tampak jelas pada kata-kata Imam Ali r.a. sendiri, yang dengan gamblang
menegaskan: "Bukti keberanian ialah engkau harus mengutamakan kejujuran dan bukannya
kebohongan, walau kejujuran itu akan mengakibatkan kerugian, dan kebohongan akan
mengakibatkan keberuntungan. Dalam berbicara dengan orang lain hendaknya engkau tetap
selalu taqwa dan patuh kepada Allah s.w.t."
Dibanding dengan Khalifah-khalifah sebelumnya, memang tak ada seorang pun yang sedemikian
zuhudnya dalam menghindari nikmatnya kekuasaan dan kekayaan atau kesenangan-kesenangan
duniawi lainnya. Ia makan roti yang terigunya berasal dari cucuran keringat isterinya sendiri,
Sitti Fatimah r.a.
Tiap kali isterinya selesai menumbuk gandum, ia sendirilah yang turun tangan menggaruki
ujung antan (alu) dengan jari jemarinya guna mengumpulkan sisa-sisa tepung yang melekat.
Sambil mengerjakan hal itu Imam Ali r.a. berkata kepada isterinya: "Aku tak ingin perutku ini
dimasuki sesuatu yang aku tak tahu dari mana asalnya…"
Bagaimana lugu dan cara hidupnya yang berada di bawah tingkat sederhana itu diungkapkan
oleh Uqbah bin Alqamah, yang mengisahkan pengalaman sendiri, sebagai berikut: "Pada satu
hari aku berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib r.a. Kulihat ia sedang memegang sebuah
mangkuk berisi susu yang sudah berbau asam. Bau sengak susu itu sangat menusuk hidungku.
Kutanyakan kepadanya: "Ya Amiral Mukminin, mengapa anda sampai makan seperti itu?"
"Hai Abal Janub," jawabnya, "Rasul Allah s.a.w. dulu minum susu yang jauh lebih basi dibanding
dengan susu ini. Beliau juga mengenakan pakaian yang jauh lebih kasar daripada bajuku ini
(sambil menunjuk kepada baju yang sedang dipakainya). Kalau aku sampai tidak dapat
melakukan apa yang sudah dilakukan oleh beliau, aku khawatir tak akan dapat berjumpa
dengan beliau di hari kiyamat nanti."
149
Imam Ali r.a. sebagai seorang shaleh, zuhud, tahan menderita dan sanggup membebaskan diri
dari kesenangan duniawi, belum pernah makan sampai merasa kenyang. Makanannya bermutu
sangat rendah dan pakaiannya pun hampir tak ada harganya. Abdullah bin Rafi' menceritakan
penyaksiannya sendiri sebagai berikut: "Pada suatu hari raya aku datang ke rumah Imam Ali r.a.
Ia sedang memegang sebuah kantong tertutup rapat berisi roti yang sudah kering dari remuk.
Kulihat roti itu dimakannya. Aku bertanya keheran-heranan: "Ya Amiral Mukminin, bagaimana
roti seperti itu sampai anda simpan rapat-rapat?"
"Aku khawatir," sahut Imam Ali r.a., "kalau sampai dua orang anakku itu mengolesinya dengan
samin atau minyak makan."
Tidak jarang pula Imam Ali r.a. memakai baju robek yang ditambalnya sendiri. Kadang-kadang
ia memakai baju katun berwarna putih, tebal dan kasar. Jika ada bagian baju yang ukuran
panjangnya lebih dari semestinya, ia potong sendiri dengan pisau dan tidak perlu dijahit lagi.
Bila makan bersama orang lain, ia tetap menahan tangan, sampai daging yang ada di
hadapannya habis dimakan orang. Bila makan seorang diri dengan lauk, maka lauknya tidak lain
hanyalah cuka dan garam. Selebihnya dari itu ia hanya makan sejenis tumbuh-tumbuhan.
Makan yang lebih baik dari itu ialah dengan sedikit susu unta. Ia tidak makan daging kecuali
sedikit saja. Kepada orang lain ia sering berkata: "Janganlah perut kalian dijadikan kuburan
hewan!"
Sungguh pun tingkat penghidupannya serendah itu, Imam Ali r.a. mempunyai kekuatan jasmani
yang luar biasa. Lapar seolah-olah tidak mengurangi kekuatan tenaganya. Ia benar-benar
bercerai dengan kenikmatan duniawi. Padahal jika ia mau, kekayaan bisa mengalir kepadanya
dari berbagai pelosok wilayah Islam, kecuali Syam. Semuanya itu dihindarinya dan sama sekali
tidak menggiurkan seleranya.
Ibadah
Imam Ali r.a. merupakan orang yang paling tekun dan banyak beribadah. Ia pun paling sering
berpuasa. Kepadanya banyak orang yang minta petunjuk tentang cara-cara yang terbaik dalam
menunaikan sembahyang malam, berwirid, berzikir dan beribadah lainnya. Bila sedang
menghadap ke hadhirat Allah 'Azaa wa Jalla, Imam Ali r.a. sedemikian khusyu' dan khidmatnya,
tak ada sesuatu yang dapat menggoyahkan kebulatan fikiran dan perasaannya.
Dalam situasi sedang berkobarnya pertempuran di Shiffin, habis menunaikan shalat, Imam Ali
r.a. tekun berwirid, tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk orang yang sedang mengadu tenaga dan
senjata. Di malam yang sangat mengerikan itu, Imam Ali r.a. bersembah sujud di hadapan Allah
s.w.t., padahal tidak sedikit anak panah yang beterbangan di kanan-kirinya dan ada pula yang
berjatuhan di depannya. Ia tidak gentar sedikit pun dan tidak.bangun meninggalkan tempat
ibadah sebelum menyelesaikannya dengan tuntas. Demikian banyaknya ia bersembah sujud
setiap hari, siang dan malam, sampai kulit keningnya menebal dan keras kehitam-hitaman.
Ia selalu bermunajat kepada Allah dan mengagungkan-Nya, menyatakan ketundukan dan
penyerahan hidup-matinya kepada Allah. Dengan patuh ia melaksanakan semua perintah dan
menghindari larangan-Nya. Semuanya itu dilakukan dengan sepenuh hati, jujur dan ikhlas.
Hatinya, perbuatannya dan ucapannya sedemikian utuhnya menjadi satu perpaduan yang tak
kenal garis pemisah.
Konon Ali bin Al Husein r.a. --cucu Imam Ali r.a.-- pernah ditanya orang tentang "bagaimana
perbandingan antara ibadah yang anda lakukan dengan ibadah yang dilakukan datuk anda?"
Ali bin Al Husein r.a. yang terkenal sebagai orang shaleh dan tekun beribadah itu menjawab:
"Perbandingan antara ibadahku dengan ibadah datukku, sama seperti perbandingan antara
ibadah datukku dengan ibadah Rasul Allah s.a.w."
150
Tentang ibadah Imam Ali r.a. ini, 'Urwah bin Zubair mengemukakan sebuah riwayat yang
berasal dari Abu Darda sebagai berikut:
Pada suatu hari aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib r.a. berada di halaman rumah seorang yang
penuh dengan pepohonan. Ia mengasingkan diri dari orang lain dan bersembunyi di sela-sela
batang kurma yang sangat lebat: "Aku mencari-cari dia sampai agak jauh. Kukira pasti ia sudah
berada di rumahnya lagi. Tibatiba aku mendengar
suara ratap sedih: 'Ya Allah, Tuhanku, betapa banyaknya dosa yang karena kebijaksanaan-Mu
tidak Engkau balas dengan murka-Mu. Betapa pula banyaknya dosa yang karena kemurahan-Mu
tidak Engkau gugat. Ya Allah, Tuhanku, bila sepanjang umur aku berbuat dosa kepada-Mu dan
sangat banyak dosaku tercatat dalam shuhuf, maka aku tidak mengharap sesuatu selain
pengampunan-Mu dan aku tidak mendambakan sesuatu kecuali keridhnan-Mu'…"
"Suara ratap sedih itu sangat menarik perhatianku. Jejaknya kutelusuri. Ternyata suara itu
adalah suara Ali bin Abi Thalib r.a. Aku lalu bersembunyi dan menunduk agar jangan sampai
diketahui olehnya. Kulihat ia sedang berruku' beberapa kali di tengah kegelapan malam.
Kemudian ia berdoa sambil menangis dan mengeluh sedih ke hadhirat Allah s.w.t. Di antara
munajat yang diucapkannya ialah: "Ya Allah, Tuhanku, tiap kurenungkan keampunan-Mu, terasa
ringanlah kesalahanku. Dan tiap kuingat murka-Mu yang dahsyat, terasa sangat besarlah dosa
kesalahanku."
Kata Abu Darda lebih lanjut: "Ia lalu tenggelam di dalam tangis. Makin lama suaranya tidak
kudengar lagi. Kufikir mungkin ia tertidur nyenyak karena terlalu banyak bergadang. Dini hari ia
hendak kubangunkan untuk shalat subuh. Ia kudekati, ternyata ia tergeletak seperti sebatang
kayu. Ia kugerak-gerakkan dan kubalik-balik, tetapi sama sekali tidak berkutik. Kuduga ia
wafat. Lalu aku mengucap: Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Aku cepat-cepat lari ke
rumahnya untuk memberi tahu keluarganya."
Setelah mendengar keteranganku, Sitti Fatimah r.a. hanya bertanya: "Hai Abu Darda, dia
kenapa dan bagaimana keadaannya?"
Sesudah kujelaskan keadaan Imam Ali r.a., Sitti Fatiinah r.a. memberitahu kepadaku, bahwa
"…dia sedang pingsan, karena sangat takut kepada Allah!"
Keluarganya lantas mendatangi Imam Ali r.a. dengan membawa air, kemudian mengusapusapkan
pada wajahnya. Tak lama setelah itu ia siuman dan sadarkan diri kembali. Ia
memandang kepadaku dan aku menangis. Ia bertanya: "Hai Abu Darda, mengapa engkau
menangis?"
"Karena melihat sesuatu yang menimpa dirimu," jawabku.
"Hai Abu Darda," ujar Imam Ali r.a. lebih lanjut, "bagaimanakah kiranya kalau engkau melihat
aku dipanggil untuk menghadapi perhitungan (hisab), melihat sendiri orang-orang yang berbuat
dosa sedang menderita siksa adzab, melihat aku dikelilingi sejumlah Malaikat yang bengis dan
keras di hadapan Allah Maha Perkasa, sedang para pencintaku sudah tiada lagi dan para ahli
dunia pun sudah meninggalkan diriku. Seandainya engkau melihat itu semua, engkau pasti akan
lebih mengasihi diriku di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu betapa pun
kecilnya."
"Aku tidak pernah melihat hal itu terjadi pada sahabat Rasul Allah s.a.w. yang lain…," sahut
Abu Darda.
Itulah keistimewaan Imam Ali r.a. dalam menghadapkan diri kepada Allah s.w.t. dengan
kekhusyu'an seluruh jiwa-raganya. Suatu hal yang sudah biasa disaksikan sendiri oleh semua
151
Ahlul Bait. Mereka tidak terkejut ketika diberitahu oleh Abu Darda tentang keadaan Imam Ali
r.a. Bahkan Sitti Fatimah r.a. menceritakan, bahwa apa yang disaksikan oleh Abu Darda itu
sudah biasa dialami oleh Imam Ali r.a. tiap saat menghadapkan diri kepada Allah s.w.t. di
tengah malam.
Mengenai banyaknya ibadah yang dilakukan Imam Ali r.a. di waktu malam, Nauf Al Bikally
menceritakan penyaksiannya sebagai berikut:
"Pada satu hari aku menginap di rumah Imam Ali r.a. Sepanjang malam ia bersembahyang.
Sebentar-sebentar ia keluar, mengarahkan pandangan ke langit, dan membaca Al-Qur'an. Di
malam yang sunyi senyap itu ia bertanya kepadaku: 'Hai Nauf, engkau tidur ataukah melek?'…"
"Aku melek dan melihatmu dengan mataku, ya Amiral Mukminin," jawabku.
"Hai Nauf," ujar Imam Ali r.a. meneruskan, "bahagialah orang yang hidup zuhud di dunia, orangorang
yang merindukan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan bumi ini sebagai
hamparan, menjadikan pasirnya sebagai kasur, menjadikan airnya sebagai nikmat, menjadikan
doa sebagai syi'ar, menjadikan Al-Qur'an sebagai selimut, dan meninggalkan dunia ini dengan
cara seperti Isa bin Maryam as.!"
Selama hidupnya Imam Ali r.a. tidak pernah putus sembahyang malam. Tentang hal ini, Abu
Ya'laa meriwayatkan, bahwa Imam Ali r.a. pernah menegaskan: "Aku tidak pernah
meninggalkan shalat malam semenjak kudengar Rasul Allah s.a.w. mengatakan, bahwa shalat
malam itu adalah cahaya."
Berdasarkan keterangan yang diterima dari ibunya, Sulaiman bin Al-Mughirah mengatakan:
"Bulan Ramadhan atau pun Syawal, bagi Imam Ali r.a. adalah sama saja. Tiap malam ia
bergadang untuk beribadah."
Begitu agungnya kedudukkan Allah 'Azza wa Jalla dalam jiwa Imam Ali r.a. Ia beribadah karena
dorongan rasa cinta dan rindu kepada-Nya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Allah sajalah yang
berhak disembah. Ia bersembah sujud semata-mata hanya karena merasa keterikatan hidupnya
dengan Allah. Ia hidup bertauladan kepada Mahagurunya, yaitu Rasul Allah s.a.w.
Suatu ibadah yang lebih besar artinya daripada hanya sekedar berdasar keyakinan, dan lebih
mulia daripada hanya sekedar dorongan iman! Dengan ucapannya yang abadi, ia pernah
menegaskan: "Orang-orang yang beribadah kepada Allah karena pamrih, sama seperti
ibadahnya kaum pedagang. Orang-orang yang beribadah karna takut, sama seperti ibadahnya
seorang budak. Orang yang beribadah karena syukur, itulah ibadahnya manusia merdeka!"
Di samping Imam Ali r.a. sendiri selalu menjaga baik-baik kewajiban shalat, ia pun terusmenerus
mengingatkan para pengikutnya supaya selalu menunaikan shalat tepat pada
waktunya. Shalat itu ibarat sebuah pisau yang dapat mengupas daki dan kotoran manusia.
Hanya shalatlah yang dapat membersihkannya sama sekali. Oleh Rasul Allah s.a.w. shalat
diibaratkan sebagai mata air panas yang tersedia di depan pintu rumah tiap muslim. Bila tiap
sehari semalam seorang muslim mandi dengan air panas itu lima kali, kotoran apakah yang
tidak terbuang dari badannya?!
Sekalipun Rasul Allah s.a.w. telah menjanjikan nikmat kepada Imam Ali r.a., namun kewajiban
shalat tetap dijaga kuat-kuat olehnya, sesuai dengan perintah Allah s.w.t. dalam firman-Nya
yang berarti: "Perintahkanlah keluargamu bersembahyang dan hendaknya bersabar dalam
menunaikannya…" (S. Thaha: 132).
Tidaklah aneh kalau orang Zahid seperti Imam Ali r.a. itu pantang diperlakukan lebih daripada
orang lain. Walau ia seorang anggota Ahlu Bait Rasul Allah s.a.w. dan seorang ilmuwan, namun
152
tidak menyukai perlakuan istimewa.
Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari ada orang mengadukan Imam Ali r.a. kepada Khalifah
Umar Ibnul Khattab r.a. tentang suatu perkara. Waktu itu Imam Ali r.a. sudah siap dan duduk.
Tak lama kemudian Khalifah Umar r.a. menoleh kepadanya sambil berkata: "Bangunlah, ya Abal
Hasan, duduklah bersama lawan perkara anda!"
Imam Ali r.a. bangun, lalu duduk berhadapan dengan orang yang mengadukannya. Setelah
perkaranya selesai, orang yang mengadu pergi meninggalkan tempat, Imam Ali r.a. pindah
duduk di tempat semula. Ketika itu Khalifah Umar r.a. melihat wajah Imam Ali r.a. berubah,
lalu bertanya: "Ya Abal Hasan, mengapa kulihat wajah anda berubah? Apakah anda tidak senang
terhadap apa yang baru terjadi?"
"Ya, benar!" jawab Imam Ali r.a. "Sebab anda memanggilku dengan nama kehormatan di depan
lawan perkara!"
Mendengar jawaban Imam Ali r.a. yang seperti itu, Khalifah Umar r.a. dengan rasa terharu
merangkulnya seraya berkata: "Ya Allah, kalian itu…! Dengan kalian (Ahlul Bait) Allah memberi
hidayat kepada kami, dan dengan kalian pula Allah mengeluarkan kami dari kegelapan ke
cahaya terang…!"
Kezuhudannya, kesederhanaannya, keshalihannya serta ketaqwaannya kepada Allah s.w.t.
tidak membuat Imam Ali r.a. menjadi orang yang berwajah angker. Ia seorang yang anggun,
bermuka cerah dan ramah. Bahkan tidak jarang ia bergurau untuk menyenangkan hati orang
lain. Ia tidak pernah tampak angkuh, memberengut dan suram.
Sifat Imam Ali r.a. yang ramah, terbuka dan jika perlu dapat bergurau, sering dilebih-lebihkan
oleh lawan-lawannya untuk menjatuhkan nama baik dan mengurangi martabatnya. Terutama
oleh Amr bin Al-Ash secara berlebih-lebihan disebar-luaskan. Lawan Imam Ali r.a. itu
mengatakan kepada penduduk Syam, bahwa Ali bin Abi Thalib seorang yang "gemar bercanda".
Jujur dan Adil
Bukanlah suatu hal yang mengherankan bila seseorang jujur dan adil terhadap sesama kawan.
Tetapi bila ada orang yang jujur dan adil terhadap lawan, ini sungguh suatu keluar-biasaan.
Justru inilah yang menjadi salah satu sifat istimewa Imam Ali r.a.
Dalam kedudukkannya sebagai Khalifah, pada satu hari Imam Ali r.a. melihat baju besi yang
pernah dimilikinya berada di tangan seorang penduduk beragama Nasrani. Karena merasa
yakin, bahwa barang itu memang miliknya, untuk mendapatkan kembali secara baik ia mengadu
kepada hakim setempat. Dalam sidang khusus untuk menyelesaikan tuntutannya itu, di depan
peradilan Imam Ali r.a. mengatakan bahwa baju besi itu benarbenar miliknya. Ia menegaskan:
"Belum pernah aku menjual baju besi itu. Sepanjang ingatanku, belum pernah barang itu
kuhadiahkan kepada orang lain."
Sungguhpun demikian, orang Nasrani yang menjadi tergugat itu tetap bertahan, bahwa baju
besi itu miliknya yang sah. Tanpa ragu-ragu ia menjawab: "Baju besi ini milikku sendiri. Aku
yakin Amirul Mukminin tidak akan berbuat bohong."
Mendengar keterangan yang berlawanan itu, hakim menoleh kepada Imam Ali r.a. dan bertanya
sekali lagi: "Apakah anda mempunyai keterangan tambahan?"
Beberapa saat lamanya Imam Ali r.a. diam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Namun ia
yakin bahwa barang itu memang miliknya. Akhirnya pertanyaan hakim itu dijawab sambil
tersenyum: "Apa yang anda tanyakan itu memang perlu, tetapi aku tidak mempunyai
keterangan tambahan."
153
Setelah mengadakan pertimbangan secukupnya, hakim memutuskan bahwa barang yang
dipersengketakan itu menjadi milik sah orang Nasrani yang menjadi tergugat dalam perkara itu.
Oleh hakim, orang Nasrani yang bersangkutan diperkenankan pulang membawa barang
tersebut. Dengan wajah berseri-seri mencerminkan keikhlasan hatinya Imam Ali r.a. melihat
orang Nasrani itu beranjak dari tempatnya sambil mengangkat baju besi.
Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba orang Nasrani itu balik kembali menghampiri Imam
Ali r.a. dan hakim yang masih duduk di tempat masing-masing. Kepada Imam Ali r.a. orang
Nasrani itu berkata: "Apa yang kusaksikan mengenai diri anda, benar-benar sama seperi hukum
yang berlaku bagi para Nabi!" Kemudian dengan khidmat ia berkata lebih lanjut: "Sekarang aku
bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Ya Amiral Mukminin,
memang benarlah baju besi ini kepunyaan anda. Waktu anda berangkat ke Shiffin dulu, aku
mengikuti kafilah anda. Baju besi ini jatuh kemudian diambil oleh salah seorang anggota
pasukan yang sedang kekurangan bekal."
Dengan tenang Imam Ali r.a. menjawab pernyataan orang Nasrani yang sudah mengikrarkan
syahadat itu: "Karena anda sekarang sudah memeluk agama Islam, barang itu sekarang sudah
menjadi kepunyaan anda!"
Percakapan antara dua orang itu disaksikan oleh hakim dan hadirin lainnya. Mereka ramai
membicarakan kejadian yang sangat mengesankan itu. Benarlah bahwa hanya orang muslim
yang menghayati Islam sepenuhnya sajalah, yang dapat bersikap seperti Imam Ali r.a. Tetapi
tak ada orang lain yang lebih terkesan dalam hatinya selain orang Nasrani yang sekarang sudah
jadi muslim itu. Kenyataan ini dibuktikan pada hari-hari selanjutnya. Sejarah kemudian
mencatat, bahwa bekas Nasrani itu ternyata seorang muslim yang sangat gigih membela Imam
Ali r.a. dalam perjuangan menegakkan kebenaran Islam dan menumpas pemberontakan
Khawarij di Nehrawan.
Peristiwa tersebut merupakan petunjuk nyata tentang betapa tingginya tingkat ketaqwaan,
kejujuran dan keadilan Imam Ali r.a. Semua ibadah jasmaniah dan rohaniyahnya bukan lagi
dirasa sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan sudah menjadi kenikmatan dan
kebahagiaan hidupnya sehari-hari. Semua yang dilakukan semata-mata berdasarkan dorongan
cinta kepada Allah 'Azza wa Jalla dan kegairahan melaksanakan tauladan hidup yang diberikan
oleh putera pamannya, Nabi Muhammad s.a.w.
Dalam hal melaksanakan keadilan, Imam Ali r.a. benar-benar tidak pandang bulu. Yang benar
dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah, tak peduli siapa saja yang dihadapinya. Apakah
yang dihadapinya itu orang lain, keluarga sendiri, orang kaya atau miskin, orang yang
berkedudukan atau pun tidak. Dalam pandangan Imam Ali r.a. sebagai penegak hukum Allah,
semua manusia adalah hamba Allah yang sama derajat.
Dalam suatu kesempatan, Aqil bin Abi Thalib --kakak Imam Ali r.a.-- menceritakan
penyaksiannya sendiri tentang keadilan saudara kandungnya itu, sebagai berikut: "Waktu
berkunjung ke rumah Imam Ali r.a., Aqil melihat Al Husein r.a. sedang kedatangan seorang
tamu. Ia meminjam uang satu dirham untuk membeli beberapa potong roti. Uang itu belum
cukup untuk keperluan lauk. Kepada pelayan rumahnya, Qanbar, Al Husein r.a. minta supaya
dibukakan kantong kulit berisi madu yang dibawa orang dari Yaman. Qanbar mengambil madu
setakar."
"Waktu Imam Ali r.a. datang dan minta supaya Qanbar mengambilkan kantong madu untuk
dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, ia melihat madu sudah berkurang. Imam Ali
r.a. bertanya: 'Hai Qanbar, kukira sudah terjadi sesuatu dengan wadah madu ini!' Sebagai
jawaban Qanbar menjelaskan bahwa ia disuruh Al Husein mengambilkan madu setakar dari
wadah itu. Mendengar itu bukan main marahnya Imam Ali r.a.: 'Panggil Husein!'…"
154
Waktu Husein tiba di depannya, Imam Ali r.a. segera mengambil cambuk, tetapi Al Husein
cepat-cepat berkata: "Demi hak pamanku, Ja'far!"
Biasanya bila nama Ja'far disebut-sebut, marah Imam Ali r.a. segera menjadi reda. Kepada
Husein, Imam Ali r.a. bertanya: "Apa sebab engkau berani mengambil lebih dulu sebelum
dibagi?" Puteranya menjawab: "Kami semua mempunyai hak atas madu. Kalau nanti kami
menerima bagian, akan kami kembalikan."
Dengan suara melunak Imam Ali r.a. menasehati puteranya: "Ayahmu yang akan mengganti!
Tetapi walaupun engkau mempunyai hak, engkau tidak boleh mengambil hakmu lebih dulu
sebelum orang-orang muslim lain mengambil hak mereka. Seandainya aku tidak pernah melihat
sendiri Rasul Allah s.a.w. mencium mulutmu, engkau sudah kusakiti dengan cambuk ini!"
Imam Ali r.a. menyerahkan uang satu dirham dan diselipkan dalam baju Qanbar sambil berkata:
"Belikan dengan uang ini madu yang baik dan yang sama banyaknya dengan yang telah diambil!"
"Demi Allah…, demikian kata Aqil, "…seolah-olah sekarang ini aku sedang melihat tangan Ali
memegang mulut kantong madu itu dan Qanbar sedang menuangkan madu ke dalamnya!"
Aqil sendiri pernah mengalami suatu peristiwa pahit dengan saudaranya itu. Menurut
penuturannya: "Waktu itu aku sedang mengalami kesulitan penghidupan yang amat berat. Aku
minta bantuan kepadanya (Imam Ali r.a.). Semua anakku kukumpulkan dan kuajak ke
rumahnya. Anak-anakku itu benar-benar sedang menderita kekurangan makan. Waktu tiba di
sana Ali berkata: 'Datanglah nanti malam, engkau akan kuberi sesuatu'…"
Malam hari itu aku datang lagi bersama anak-anakku. Mereka menuntunku bergantian.
Setibanya di sana anak-anakku disuruh menyingkir. Kepadaku Ali berkata: "Hanya ini saja
untukmu!"
Aku cepat-cepat mengulurkan tangan karena ingin segera menerima pemberiannya, dan kuduga
itu sebuah kantong. Ternyata yang kupegang ialah sebatang besi panas yang baru saja dibakar.
Besi itu kulemparkan sambil berteriak meraung seperti lembu dibantai. Ali tenang-tenang saja
berkata kepadaku: "Itu baru besi yang dibakar dengan api dunia. Bagaimana kalau kelak aku
dan engkau dibelenggu dengan rantai neraka jahanam?!"
Setelah ia membaca ayat 71-72 S. Al Mukmin, Imam Ali r.a. berkata meneruskan: "Dariku
engkau tidak akan memperoleh lebih dari hakmu yang sudah ditetapkan Allah bagimu… selain
yang sudah kau rasakan sendiri itu! Pulanglah kepada keluargamu."
Memang luar biasa. Muawiyah sendiri ketika mendengar cerita tentang peristiwa itu
berkomentar: "Terlalu! Terlalu! Kaum wanita akan mandul dan tidak akan melahirkan anak
seperti dia!"
Aqil bin Abi Thalib ternyata berusia lebih panjang daripada saudara-saudaranya. Di kalangan
orang-orang Qureiys ia terkenal sebagai salah satu di antara empat orang ahli yang dapat
dimintai keterangan tentang ilmu silsilah dan sejarah Qureiys. Empat orang itu ialah Aqil bin
Abi Thalib, Makramah bin Naufal Azzuhriy, Abul Jaham bin Hudzaifah Al Adwiy, dan Huwairits
bin Abdul Uzza Al Amiriy Aqil sanggup memberi keterangan terperinci mengenai soal-soal
silsilah dan sejarah Qureiys. Selain itu ia pun seorang periang dan mudah tertawa keras.
Ibnul Atsir meriwayatkan pengalaman Aqil yang lain dengan Imam Ali r.a. Pada suatu hari Aqil
datang kepada Imam Ali r.a. untuk meminta sesuatu. Kepada Imam Ali r.a. ia berkata: "Aku ini
orang butuh, orang miskin… berilah pertolongan kepadaku."
155
"Sabarlah dan tunggu sampai tiba waktunya pembagian bersama kaum muslimin lainnya," jawab
Imam Ali r.a.: "Engkau pasti kuberi."
Aqil tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendesak terus dan merajuk. Akhirnya Imam Ali r.a.
memerintahkan seorang: "Bawalah dia pergi ke toko-toko di pasar. Katakan kepadanya supaya
mendobrak pintu toko-toko itu dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya!"
Mendengar perintah Imam Ali r.a. yang seperti itu, Aqil menyahut: "Apakah engkau ingin aku
menjadi pencuri?"
"Dan engkau, apakah ingin supaya aku mencuri milik kaum muslimin dan memberikannya
kepadamu?" jawab Imam Ali r.a.
"Kalau begitu aku mau datang kepada Muawiyah," kata Aqil dengan nada mengancam.
"Terserah," jawab Imam Ali r.a. dengan kontan.
Aqil lalu pergi ke Syam untuk meminta bantuan kepada Muawiyah. Oleh Muawiyah ia diberi
uang sebesar 100.000 dirham, dengan syarat Aqil harus bersedia naik ke atas mimbar dan
berbicara dengan orang banyak tentang apa yang telah diberikan oleh Imam Ali kepadanya dan
tentang apa yang telah diberikan Muawiyah. Dari atas mimbar Aqil berkata dengan lantang:
"Hai kaum muslimin, kuberitahukan kepada kalian, bahwa aku telah meminta kepada Ali supaya
memilih: 'aku atau agamanya'. Ternyata ia lebih suka memilih agamanya. Kepada Muawiyah aku
pun minta seperti itu. Ternyata ia lebih suka memilih aku daripada agamanya!"
Tentang kejujuran dan keadilan Imam Ali r.a. orang tidak segan-segan mengatakan terus
terang, sekalipun di depan Muawiyah. Beberapa waktu setelah Imam Ali r.a. wafat, Muawiyah
bertanya kepada Khalid bin Muhammad: "Apakah sebab anda lebih menyukai Ali daripada kami?"
"Disebabkan oleh tiga hal," jawab Khalid bin Muhammad dengan terus terang. "Ia sanggup
menahan sabar bila sedang marah. Jika berbicara ia selalu berkata benar. Dan jika menetapkan
hukum ia selalu adil." Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya Ash Shawa'iqul
Muhriqah."
Al Haitsamiy dalam bukunya Majma, jilid IX, halaman 158 menyajikan sebuah riwayat yang
berasal dari Rab'iy bin Hurasy sebagai berikut: Pada suatu hari Muawiyah dikerumuni oleh
pemuka-pemuka Qureiys, termasuk Sa'id bin Al Ash, yang waktu
itu duduk di sebelah kanannya. Tak lama kemudian datanglah ibnu Abbas. Ketika melihat Ibnu
Abbas masuk, Muawiyah berkata kepada Sa'id: "demi Allah, aku akan mengajukan pertanyaanpertanyaan
kepada Ibnu Abbas yang kira-kira ia tidak akan mampu menjawabnya."
Menanggapi keinginan Muawiyah itu, Sa'id mengingatkan: "Hai Muawiyah, orang seperti Ibnu
Abbas tak mungkin tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu."
Setelah Ibnu Abbas duduk, Muawiyah bertanya: "Apakah kiranya yang dapat kaukatakan tentang
Ali bin Abi Thalib?"
Dengan serta merta Ibnu Abbas menjawab: "Abul Hasan rahimahullah adalah panji hidayat;
sumber taqwa; tempat kecerdasan berfikir; puncak ketinggian akal; cahaya keutamaan
manusiawi di tengah kegelapan; orang yang mengajak manusia ke jalan lurus; mengetahui isi
Kitab-kitab suci terdahulu; sanggup menafsirkan dan mentakwilkan dengan berpegang teguh
pada hidayat; menjauhkan diri dari perbuatan dzalim yang menyakiti hati orang; menghindari
jalan yang sesat; seorang mukmin dan bertakwa yang terbaik; orang yang paling sempurna
menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya; orang yang paling mempunyai tenggangrasa
serta memperlakukan semua orang secara adil dan sama, orang yang paling pandai
156
berkhutbah di dunia ini…" dan seterusnya sampai kepada kata-kata: "…seorang suami dari
wanita yang paling mulia, dan seorang ayah dari dua cucu Rasul Allah s.a.w."
Seterusnya Ibnu Abbas mengatakan: "Mataku belum pernah melihat ada orang seperti dia dan
tidak akan pernah melihatnya sampai hari kiyamat. Barang siapa mengutuk dia, orang itu akan
dikutuk selama-lamanya oleh Allah dan oleh seluruh ummat manusia sampai hari kiyamat."
Mendengar keterangan itu, tentu saja Muawiyah menjadi beringas, tetapi ia dapat menguasai
diri di depan seorang ilmuwan seperti Ibnu Abbas. Harun bin Antarah menceritakan penyaksian
ayahnya dengan mengatakan: "Pada suatu hari aku datang ke rumah Imam Ali. Ia sedang duduk
di balai-balai berselimut kain kumal. Waktu itu musim dingin. Kukatakan kepadanya: "Ya Amiral
Mukminin, Allah telah memberi hak kepada anda dan kepada keluarga anda untuk menerima
sebagian dari harta Baitul Mal. Mengapa anda berbuat seperti itu terhadap diri anda sendiri?"
"Demi Allah," sahut Imam Ali r.a., "Aku tidak mau mengurangi hak kalian walau sedikit. Ini
adalah selimut yang kubawa sewaktu keluar meninggalkan Madinah."
'Ashim bin Ziyad pernah bertanya kepada Imam Ali r.a.: "Ya Amiral Mukminin, pakaian anda itu
terlalu kasar dan makanan anda pun terlampau buruk! Mengapa anda berbuat seperti itu?"
"Celaka benar engkau itu," jawab Imam Ali r.a. "Allah s.w.t. mewajibkan para pemimpin supaya
menempatkan dirinya masing-masing di bawah ukuran orang lain, agar tidak sampai
memperkosa penderitaan si miskin."
Suwaid bin Ghaflah juga menyaksikan cara hidup Imam Ali r.a. Ia menceritakan penyaksiannya
sendiri: "Pada suatu hari aku datang ke rumah Imam Ali. Di dalamnya tidak terdapat perkakas
apapun selain selembar tikar yang sudah koyak. Ia sedang duduk di tempat itu. Aku segera
bertanya setengah mengingatkan: 'Ya Amiral Mukminin, mengapa rumah anda seperti ini? Anda
adalah seorang penguasa kaum muslimin, yang memerintah mereka dan yang menguasai Baitul
Mal. Banyak utusan datang menghadap anda, sedang di rumah anda ini tidak ada perkakas
selain tikar'…"
"Ya Suwaid," jawab Imam Ali r.a., "dalam rumah yang bersifat sementara ini tidak perlu ada
perkakas, sebab di depan kita ada rumah yang kekal. Semua perkakas sudah kami pindahkan ke
sana, dan tak lama lagi kami akan kembali ke sana."
Harun bin Sa'id juga menceritakan penyaksiannya, bahwa pada suatu hari Abdullah bin Ja'far
bin Abi Thalib datang kepada Imam Ali untuk meminta pertolongan. Abdullah berkata: "Ya
Amiral Mukminin, suruhlah orang mengambilkan uang dari Baitul Mal bekal belanja untukku.
Demi Allah, aku tidak mempunyai uang sama sekali selain harus menjual ternakku."
"Tidak," jawab Imam Ali r.a., "demi Allah, aku tidak dapat memberi apa-apa kepadamu, kecuali
jika engkau menyuruh pamanmu mencuri agar bisa memberi apa yang kau minta."
Imam Ali r.a. memperlakukan semua sanak keluarganya dengan perlakuan sama seperti
terhadap orang lain. Ia tidak mengistimewakan mereka dengan pemberian apa pun juga, dan
tidak pula memberikan fasilitas khusus betapa pun kecilnya. Olehnya, semua sanak keluarga
dilatih dan dipersiapkan mentalnya supaya membiasakan diri berakhlaq seperti dirinya. Bahkan
kadang-kadang ia mengambil sikap keras dalam membiasakan mereka hidup menurut cara-cara
yang diajarkan.
Muslim bin Shahib Al Hanna meriwayatkan, bahwa seusai perang "Jamal" Imam Ali r.a. pergi ke
Kufah. Di sana ia masuk ke dalam Baitul Mal sambil berkata: "Hai dunia, rayulah orang selain
aku!" Ia lalu membagi-bagikan semua yang ada di dalamnya kepada orang banyak. Waktu itu
datang anak perempuan Al Hasan atau Al Husein r.a. lalu turut mengambil sesuatu dari Baitul
157
Mal. Melihat itu Imam Ali mengikuti cucunya dari belakang, kemudian genggaman anak
perempuan itu dibuka dan diambillah barang yang sedang dipegang. Kami katakan kepadanya:
"Ya Amiral Mukminin, biarlah! Dia mempunyai hak atas barang itu!" Ternyata Imam Ali
menjawab: "Jika ayahnya sendiri yang mengambil hak itu, barulah ia boleh memberikan kepada
anak ini sesuka hatinya!"
Sejak sebelum memangku jabatan Khalifah, Imam Ali pada prinsipnya memang tidak suka
melihat banyak kekayaan kaum muslimin tertimbun dalam Baitul Mal. Salah sebuah catatan
sejarah yang ditulis oleh Abu Ja'far At Thabariy mengatakan, bahwa dalam suatu musyawarah
Khalifah Umar Ibnul Khattab r.a. meminta pertimbangan tentang bagaimana sebaiknya yang
perlu dilakukan terhadap harta benda yang ada di dalam Baitul Mal. Dalam musyawarah itu
Imam Ali r.a. mengemukakan pendapatnya: "Sebaiknya harta yang sudah terkumpul itu
dibagikan saja tiap tahun dan tidak usah disisakan sedikitpun."
Kejujuran dan keadilan seorang yang hidup zuhud, taqwa dan tekun beribadah seperti Imam Ali
r.a. itu memang sukar sekali dijajagi. Keistimewaan hukum yang berlaku pada masa
pemerintahannya ialah persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang. Kebijaksanaannya
tidak berat sebelah kepada fihak yang kuat dan tidak merugikan fihak yang lemah.
Tanah-tanah garapan yang pada masa pemerintahan sebelumnya dibagi-bagikan kepada sanak
famili dan orang-orang terkemuka yang dekat dengan para penguasa Bani Umayyah, dicabut
dan dikembalikan kepada status semula sebagai milik umum kaum muslimin. Setelah itu
barulah dibagi-bagikan lagi kepada orang-orang yang berhak berdasarkan prinsip persamaan.
Mengenai kekayaan milik umum kaum muslimin, Imam Ali r.a. sendiri dengan tegas menyatakan
kebijaksanaannya: "Demi Allah, seandainya ada sebagian dari kekayaan itu yang sudah
dipergunakan orang untuk beaya pernikahan atau untuk membeli hamba sahaya perempuan,
pasti aku tuntut pengembaliannya!" Dijelaskan pula olehnya: "Sesungguhnya keadilan itu sudah
merupakan kesejahteraan. Maka barang siapa masih merasakan kesempitan di dalam suasana
adil, ia pasti akan merasa lebih sempit lagi dalam suasana dzalim."
Di antara beberapa pesan yang diamanatkannya kepada para penguasa daerah ialah:
"Berlakulah adil terhadap semua orang. Sabarlah dalam menghadapi orang-orang yang hidup
kekurangan, sebab mereka itu sesungguhnya adalah juru bicara rakyat. Janganlah kalian
menahan-nahan kebutuhan seseorang dan jangan pula sampai menunda-nunda permintaannya.
Untuk keperluan melunasi pajak janganlah sampai ada orang yang terpaksa menjual ternak
atau hamba sahaya yang diperlukan sebagai pembantu dalam pekerjaan. Janganlah sekali-kali
kalian mencambuk seseorang hanya karena dirham!"
Salah satu dari pesan-pesan khusus yang ditujukan kepada para petugas pemungut pajak, zakat
dan lain-lainnya, ialah : "Datangilah mereka dengan tenang dan sopan. Jika engkau sudah
berhadapan dengan mereka, ucapkanlah salam. Hormatilah mereka itu dan katakanlah: 'Hai
para hamba Allah, penguasa Allah dan Khalifah-Nya mengutus aku datang kepada kalian untuk
mengambil hak Allah yang ada pada kekayaan kalian. Apakah ada bagian yang menjadi hak
Allah itu dalam harta kekayaan kalian? Jika ada, hendaknya hak Allah itu kalian tunaikan
kepada Khalifah-Nya'…"
"Jika orang yang bersangkutan menjawab 'tidak', janganlah kalian ulangi lagi. Tetapi jika orang
itu menjawab 'ya', pergilah engkau bersama-sama untuk memungut hak Allah itu. Janganlah
kalian menakut-nakuti dia, janganlah mengancam-ancam dia, dan jangan pula membentak atau
bersikap kasar. Ambillah apa yang diserahkan olehnya kepada kalian, emas atau pun perak.
Jika orang yang bersangkutan mempunyai ternak berupa unta atau lainnya, janganlah kalian
masuk untuk memeriksa tanpa seizin dia, walaupun orang itu benar-benar mempunyai banyak
ternak. Jika orang itu memberi izin kepada kalian untuk memeriksanya, janganlah kalian masuk
dengan lagak seperti orang yang berkuasa. Jangan berlaku kasar, jangan menakut-nakuti dan
158
jangan sekali-kali menghardik binatang-binatang itu. Jangan kalian berbuat sesuatu yang akan
menyusahkan pemiliknya."
"Kemudian apabila harta kekayaan diperlihatkan kepada kalian, persilakan pemiliknya memilih
dan menentukan sendiri mana yang menjadi hak Allah. Jika ia sudah menentukan pilihannya,
janganlah kalian menghalang-halangi dia mengambil bagian yang menjadi haknya. Hendaknya
kalian tetap bersikap seperti itu, sampai orang yang bersangkutan menetapkan mana yang
menjadi hak Allah yang akan ditunaikan. Tetapi ingat, jika kalian diminta supaya meninggalkan
orang itu, tinggalkanlah dia!"
Begitu jelasnya Imam Ali r.a. mengemukakan pesan dan amanatnya secara terperinci agar
jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan perkosaan terhadap kaum muslimin dan rakyatnya.
Sedemikian tingginya rasa keadilan yang menghiasi kehidupan Imam Ali r.a., sampai pernah
terjadi, bahwa pada waktu ia menerima setoran pajak dari penduduk Isfahan, ditemukan
sepotong roti kering terselip dalam wadah. Roti itu oleh Imam Ali r.a. dipotong-potong menjadi
tujuh keping, sama seperti uang setoran itu juga yang dibagi menjadi tujuh bagian. Pada tiap
bagian dari uang itu ditaruh sekeping roti kering.
Ksatria
Kesatriaan dan keperwiraan Imam Ali r.a. bukan dibuat-buat, melainkan sudah menjadi sifat
dan tabiatnya sendiri. Hal itu ditumbuhkan dan diperkuat oleh lingkungan hidupnya sejak kecil
dan oleh ajaran serta tauladan yang diterimanya langsung dari Rasul Allah s.a.w. Ia bukan
orang yang suka mabok kemenangan dan bukan pula seorang pedendam. Ketangguhan dan
ketangkasannya sebagai pelaku perang-tanding yang banyak disegani orang, sama sekali tidak
membuatnya besar kepala. Ia tidak pernah mulai mengajak berkelahi atau berduel, apalagi
menantang-nantang. Bahkan dalam menghadapi saat-saat gawat, masih tetap berusaha agar
pertumpahan darah dapat dihindarkan.
Ada orang yang menilai sikapnya itu sebagai tanda kelemahan. Ada pula yang menafsirkannya
sebagai tanda kegentaran. Penilaian dan penafsiran itu tidak tepat sama sekali. Sikap Imam Ali
r.a. semacam itu benar-benar keluar dari hati yang tulus ikhlas. Kemanusiaannya sangat tinggi.
Lawan yang ditundukkannya diperlakukan dengan sikap manusiawi dan dihormati sesusi dengan
harkat martabatnya sebagai manusia.
Kepada puteranya sendiri, Al Hasan r.a., tidak jemu jemunya ia berpesan agar jangan sekalikali
menantang orang berkelahi atau berperang-tanding. "Tetapi jika orang itu menantang,
jawab tantangan itu dan hadapilah. Seba orang yang berbuat seperti
itu ialah orang dzalim, dan tiap orang dzalim wajib dilawan," demikian ujar Imam Ali r.a.
dengan tandas.
Sering juga orang tidak dapat memahami sifat keksatriaannya. Bagi para ahli perang modern,
pendirian Imam Ali r.a. itu dianggap tidak tepat. Sebab, menurut faham mereka, pertahanan
yang terbaik ialah melancarkan serangan mengejutkan terhadap lawan. Tetapi watak
keksatriaan Imam Ali r.a. tidak seperti itu. Ia hanya akan menyerang bila benar-benar sudah
diserang. Jadi serangan hanya dipandang sebagai langkah mempertahankan diri.
Ketika salah seorang sahabatnya menyaksikan persiapan kaum Khawarij dan kemudian
dilaporkannya kepada Imam Ali r.a. dan disertai usul supaya mendahului gerakan musuh dengan
suatu serangan kilat; Imam Ali r.a. dengan tegas mengatakan: "Aku tidak mau menyerang
mereka sebelum mereka melancarkan serangan lebih dahulu terhadap kita. Biarlah mereka
berbuat lebih dulu." Padahal secara normal usul sahabatnya itu tepat dan benar.
Peristiwa yang sama juga terjadi sebelum itu. Ialah dalam "Perang Unta". Demikian juga dalam
perang Shiffin. Mengawali pecahnya peperangan antar sesama kaum muslimin itu, Imam Ali r.a.
159
selalu berusaha lebih dulu agar dapat diciptakan perdamaian, selagi masih ada peluang untuk
itu, betapa pun kecilnya. Jalan inilah yang menurut Imam Ali r.a. sebaiknya harus ditempuh.
Prinsip ini olehnya dipegang teguh. Tidak pandang apakah yang sedang dihadapinya itu perang
terbuka atau terselubung, besar atau kecil. Ia selalu mengajak lawan untuk memecahkan
persengketaan dan pertikaian melalui jalan damai. Kepada pasukannya ia pun memerintahkan
supaya tidak mengambil tindakan lebih dulu yang akan mengakibatkan bencana jatuhnya
banyak korban.
Pada dasarnya ia tidak menghunus pedang sebelum menyerukan perdamaian kepada lawan
lebih dulu. Tetapi sikapnya yang seperti itu bukannya tidak dilandasi dengan kesiap-siagaan di
kalangan pasukannya. Inilah rupanya yang menjadi rahasia keunggulannya dalam menghadapi
peperangan demi peperangan.
Satu contoh tentang keksatriaannya yang sangat menarik ialah pada waktu menghadapi kaum
Khawarij. Orang-orang Khawarij yang terkenal sangat benci kepada Imam Ali r.a., pada satu
ketika berteriak mengkafirkan dan memaki-maki dirinya. Imam Ali r.a. tetap tenang dan
dengan lapang dada menghadapi semuanya itu. Sedangkan pasukannya sudah tak tahan lagi
mendengar pimpinannya dihina orang. Mereka bangkit hendak melancarkan serangan serentak.
Tetapi dengan cepat Imam Ali r.a. berteriak untuk menghentikan niat mereka: "Jangan! Itu
hanya sekedar makian! Kita harus menjawab mereka dengan memberi maaf!" Demikian
perintahnya.
Kebijaksanaan seperti itu ada kalanya menimbulkan salah faham dan gerutu dalam pasukannya
sendiri. Ya, itulah Imam Ali r.a., seorang pemimpin yang berjiwa besar lagi arif bijaksana.
Imam Ali r.a. tersohor sebagai pendekar perang dan tangkas dalam perang-tanding. Namun ia
benar-benar baru mau mengangkat senjata bila telah terpaksa harus mempertahankan diri. Bila
sudah sampai ke tingkat itu, maka tinggal dua pilihan saja bagi dirinya, ia mati di tangan
lawan, atau lawan yang harus mati di tangannya. Berlandaskan ketenangan dan kemantapan
Bab XV : PINTU ILMU
Dalam riwayat yang ditulisnya, Ibnu Abbas mengatakan: "Demi Allah, Rasul Allah s.a.w. telah
memberi kepada Imam Ali sembilan-persepuluh dari semua ilmu yang ada, dan demi Allah,
Imam Ali masih juga mengetahui sebagian dari sepersepuluh ilmu sisanya yang ada pada kalian
atau pada mereka."
Mengenai hal itu cukuplah dikemukakan saja ucapan Rasul Allah s.a.w. yang menegaskan: "Aku
ini adalah kotanya ilmu atau kotanya hikmah, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Barang
siapa ingin memperoleh ilmu hendaknya ia mengambil lewat pintunya."
Allah s.w.t. telah melimpahkan nikmat tiada terhingga kepada Imam Ali bin Abi Thalib r.a.
berupa ilmu dan hikmah, sehingga ia menjadi orang yang paling banyak mengetahui dan
menguasai isi A1 Qur'an serta ajaran-ajaran Rasul Allah s.a.w. Dengan sendirinya ia pun
merupakan orang yang paling mampu menetapkan fatwa hukum Islam. Sebenarnya hal itu
bukan merupakKan satu kejutan, karena dia adalah satu-satunya orang muslim yang terdini
memeluk Islam dan hidup langsung di bawah naungan wahyu sejak masa kanak-kanak sampai
dewasa.
Sebuah riwayat hadits yang berasal dari Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa Rasul Allah s.a.w.
berkata kepada Imam Ali r.a.: "Engkau mengungguli orang lain dalam tujuh perkara. Tak ada
seorang Qureisy pun yang dapat menyangkalnya. Yaitu:
-Engkau adalah orang pertama yang beriman kepada Allah,
-Engkau orang yang terdekat dengan janji Allah,
-Engkau orang yang termampu menegakkan perintah Allah,
160
-Engkau orang yang paling adil mengatur pembagian (ghanimah),
-Engkau orang yang paling berlaku adil terhadap rakyat,
-Engkau paling banyak mengetahui semua persoalan,
-dan Engkau orang yang paling tinggi nilai kebaikan sifatnya di sisi Allah."
Jadi, kalau Rasul Allah s.a.w. sendiri sudah menilai Imam Ali r.a. sedemikian lengkapnya,
tidaklah keliru kalau dikatakan, bahwa Imam Ali r.a. merupakan kualitas pilihan di kalangan
ummat Islam.
Fashahah dan Balaghah
Al Mas'udiy meriwayatkan, bahwa lebih dari 480 khutbah yang diucapkan oleh Imam Ali r.a.
tanpa dipersiapkan lebih dahulu, dihafal oleh banyak orang. Syarif Ar-Ridha mengatakan dalam
kitab Khutbah Nahjil Balaghah, bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah pencipta dan
pengajar ilmu Fashahah dan juga merupakan orang yang melahirkan ilmu Balaghah.
Dari dialah munculnya aturan-aturan ilmu tersebut dan dari dia juga orang mengambil kaidahkaidah
dan hukum-hukumnya. Tiap orang yang berbicara sebagai khatib, pasti mengambil
pepatah atau kata-kata rnutiara dari dia, dan tiap orang yang pandai mengingatkan orang lain
pasti mencari bantuan dengan jalan mengutip kata-kata Imam Ali. Demikian kata Syarif Ar
Ridha.
Tentang hal itu Muawiyah sendiri juga terpaksa harus mengakui keunggulan lawannya, ketika ia
berkata terus terang kepada Abu Mihfan: "Seandainya semua mulut dijadikan satu, belum juga
dapat menyamai kepandaian Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, tidak ada orang Qureiys yang cakap
berbicara seperti dia!"
Banyak sekali ungkapan dan kata-kata mutiara Imam Ali r.a. tercantum dalam kitab Nahjul
Balaghah, yang dibelakang hari diuraikan oleh Ibnu Abil Hadid dalam bukunya Syarah Nahjil
Balaghah, yang terdiri dari 20 jilid. Buku Nahjul Balaghah kiranya cukuplah menjadi bukti,
bahwa dalam hal menyusun kalimat dan memilih kata-kata bermutu, memang tidak ada orang
lain yang dapat menyamai atau melebihi Imam Ali r.a. selain Rasul Allah s.a.w. sendiri. Salah
satu contoh ialah kata-katanya: "Tiap wadah bila diisi menyempit kecuali wadah ilmu, ia
bahkan makin bertambah luas."
Dalam kitab Al Bayan wat Tabyin, Al Jahidz mengetengahkan ucapan Imam Ali r.a. yang
mengatakan: "Nilai seseorang ialah perbuatan baiknya." Dalam memberikan tanggapan terhadap
ucapan Imam Ali r.a. tersebut, Ibnu Aisyah mengatakan: "Selain kalam Allah dan Rasul-Nya, aku
tidak pernah menemukan sebuah kalimat yang lebih padat maknanya dan lebih umum
kemanfaatannya dibanding dengan ucapan-ucapan Imam Ali."
Pernah ada orang bertanya kepada Imam Ali r.a. tentang berapa jauhnya jarak antara langit
dan bumi. Imam Ali dengan mudah saja menjawab: "Jauhnya secepat doa yang terkabul!" Orang
itu masih bertanya lagi tentang jauhnya jarak antara timur dan barat. Dijawab oleh Imam Ali
r.a.: "Sejauh perjalanan matahari sehari!"
Nahwu
Ilmu Nahwu yang merupakan salah satu cabang pokok ilmu bahasa Arab pun sejarah
pertumbuhannya tak dapat dipisahkan dari pemikiran Imam Ali r.a. Dialah yang meletakkan
dasar-dasar fundamental ilmu tersebut. Tokoh pertama yang terkenal sebagai penyusun ilmu
Tata Bahasa Arab, Abul Aswad Ad Dualiy, di imla (didikte) oleh Imam Ali r.a. dalam meletakkan
dasar-dasar ilmu Nahwu dan kaidah-kaidahnya. Antara lain Imam Ali r.a.-lah yang membagi
jenis kata-kata dalam tiga kategori secara sistematik. Yaitu kata benda (ism), kata kerja (fi'il)
dan kata penghubung (harf). Ia jugalah yang membagi kata benda ke dalam dua sifat. Ma'rifah,
yaitu kata benda yang jelas maksudnya dalam hubungan kalimat, dan Nakirah, yaitu lawan kata
benda Ma'rifah. Demikian juga yang berkaitan dengan jenis-jenis I'rab, seperti rafa', nasb, jarr
161
dan jazm.
Keistimewaannya ialah dalam meletakkan kaidah-kaidah tata-bahasa Arab itu, Imam Ali r.a.
seolah-olah seperti berbuat mu'jizat. Sebab sebelum itu, belum pernah ada orang Arab yang
mengenal sistematisasi penyusunan tata-bahasa. Rumus-rumus tata-bahasa belum pernah
dikenal orang sama sekali. Padahal bahasa Arab adalah bahasa yang sangat tua, kaya dan
rumit. Bangsa-bangsa Eropa yang dalam abad modern sekarang ini menguasai peradaban dunia,
waktu itu masih tenggelam dalam vandalisme dan pengembaraan liar. Jadi tidaklah keliru kalau
dikatakan Imam Ali r.a. itu adalah bapak bahasa Arab modern. Sebab rumus-rumus dan kaidahkaidah
yang diletakkan olehnya, membuat bahasa Arab mudah dipelajari oleh orang asing.
Khutbah
Kecakapannya berkhutbah bukan asing lagi bagi para penulis sejarah Islam. Imam Ali r.a. bukan
hanya dikenal sebagai Bapak bahasa Arab, tetapi dalam hal penggunaan dan penerapan bahasa
pun ia dikenal sebagai seorang ahli terkemuka. Keunggulannya dalam kecakapan berbahasa dan
bersastra membuat orang menarik kesimpulan, bahwa nilai perkataan Imam Ali r.a. berada di
bawah firman Allah Al Khaliq dan tutur-kata Rasul-Nya. Pada masa hidupnya tidak sedikit orang
datang kepadanya untuk menimba ilmu berkhutbah dan ilmu menulis.
Abdul Hamid bin Yahya, seorang ilmuwan dan penulis Islam yang masyhur itu, sampai berkata
sambil membanggakan diri, bahwa ia mempunyai kumpulan khutbah-khutbah Imam Ali
sebanyak 70 perangkat. "Dan itu masih bertambah terus," katanya. Akan tetapi Abdul Hamid itu
masih kalah unggul dibanding dengan Ibnu Nubatah, yang nama sebenarnya ialah Abdurrahman
bin Muhammad bin Ismail Al-Fariqiy Al-dudzamiy. Ia mengatakan: "Aku menyimpan setumpuk
khutbah-khutbahnya. Sampai sekarang masih bertambah terus jumlahnya. Aku menyimpan 100
bab dari wejangan-wejangan Imam Ali bin Abi Thalib."
Kecakapan Imam Ali r.a. menyusun pidato sangat membantu para peneliti sejarah Islam,
khususnya sejarah perjuangan Imam Ali r.a. sendiri, dalam menghimpun data-data dan faktafakta.
Dibanding dengan khutbah-khutbahnya, khutbah-khutbah yang pernah diucapkan oleh
para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. lainnya, belum ada sepersepuluhnya, seandainya semua
itu hendak dikumpulkan. Seorang penulis dan sejarawan klasik Islam, Abu Utsman Al-Jahidz
menegaskan hal tersebut dalam bukunya yang berjudul Al-Bayan wat Tabyin.
Tauhid
Ilmu Tauhid atau ilmu Kalam adalah ilmu yang paling banyak dikejar dan diselami oleh kaum
muslimin yang berminat mendalami hakikat Islam. Ilmu Tauhid merupakan induk ilmu-ilmu
agama Islam, karena ilmu tersebut menyangkut masalah ke-Tuhan-an. Kecuali itu, karena luhur
dan tingginya nilai suatu ilmu pengetahuan terletak pada sasaran ilmu itu sendiri.
Ilmu ke-Tuhan-an yang sasarannya adalah Dzat Yang Maha Agung, tidak bisa tidak pasti
merupakan ilmu yang paling tinggi mutu dan nilainya. Kaum awam dan para ahli yang menekuni
ilmu yang mulia itu, hampir tak ada yang meragukan bahwa ilmu tersebut dikuasai dengan baik
sekali oleh Imam Ali r.a. Bahkan pribadinya sendiri di belakang hari dijadikan sumber
penggalian dan pembahasan ilmu tersebut, yakni ilmu Tauhid.
Kaum Mu'tazilah yang juga dikenal dengan sebutan Ahlut Tauhid Wal 'Adl, para ahli ilmu qalam,
dan para ahli fikir lainnya, jika diusut sumber ilmu pengetahuannya masing-masing, akhirnya
pasti akan bertemu pada pribadi dan pemikiran Imam Ali r.a. Sebagai ilustrasi dan sekaligus
pembuktian dapat dikemukakan, bahwa tokoh utama kaum Mu'tazilah yang bernama Washil bin
'Atha, dasar-dasar ilmu pengetahuannya berasal dari Imam Ali r.a. Sebab tokoh Mu'tazilah itu
menimba ilmu dari Abu Hasyim Abdullah bin Muhammad Ibnul Hanafiyah. Hasyim memperoleh
ilmu dari ayahnya sendiri, yaitu Muhammad Ibnul Hanafiyah. Sedang Muhammad Ibnul
Hanafiyah bukan saja murid, melainkan ia adalah putera Imam Ali r.a. sendiri, yakni saudara Al
Hasan dan Al Husein r.a. dari lain ibu.
162
Kaum Asy'ariy yang asalnya adalah para siswa Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bisyr Al Asy'ariy,
ilmu pengetahuan mereka didapat dari Abul Aliy Al-Juba-iy. Bagi orang yang mendalami ilmu
Tauhid dan meneliti asal-usul sejarahnya, pasti mengetahui bahwa Abul Aliy Al-Juba-iy itu ialah
seorang tokoh sangat terkenal di kalangan kaum Mu'tazilah. Sedang kaum Mu'tazilah itu
memperoleh ilmu mereka dari Imam Ali r.a., seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Mengenai
kaum Syi'ah, baik golongan Zaidiyyah maupun golongan Imamiyyah, sumber ilmu pengetahuan
mereka tak usah dipersoalkan lagi. Sudah pasti dari tokoh pujaan mereka yang paling utama,
yaitu Imam Ali bin Abi Thalib r.a
Fiqh
Orang yang paling lembut hatinya dan paling ramah di kalangan ummatku ialah Abu Bakar.
Demikian diungkapkan oleh Rasul Allah s.a.w. Sedang yang paling keras membela agama ialah
Umar Ibnul Khattab. Yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Adapun Ali, ajar Rasul Allah
s.a.w. seterusnya, ialah yang paling tahu tentang hukum.
Pernyataan Rasul Allah s.a.w. tersebut merupakan masnad bagi uraian Abu Ya'la, sebagaimana
tercantum dalam kitab karya seorang penulis kenamaan As-Sayuthiy, yang berjudul Al Jami'us
Shaghir (jilid I halaman 58). Yang dimaksud dengan hukum bukan lain ialah hukum Islam, yaitu
Fiqh. llmu Fiqh merupakan salah satu cabang penting dari ilmu agama Islam.
Ilmu yang bersangkut-paut dengan semua ketentuan hukum Islam itu jelas sekali berpangkal
antara lain dari Imam Ali r.a. Boleh dibilang semua ahli Fiqh di kalangan kaum muslimin
menimba dan mengambil dasar-dasar ilmu pengetahuannya masingmasing dari Fiqh Imam Ali.
Rekan-rekan dan para pengikut Imam Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf, Muhammad dan
sebagainya, semua berguru kepada Abu Hanifah.
Seorang ahli Fiqh terkemuka yang madzhabnya dianut oleh ummat Islam Indonesia, Imam
Syafi'iy, adalah murid Muhammad bin Al Hasan yang ilmunya berasal dari Abu Hanifah.
Tokoh pertama madzhab Hanbaliy, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, adalah murid kinasih dan
terkemuka dari Imam Syafi'iy. llmu pengetahuan yang ditimbanya sudah tentu sama seperti
ilmu yang didapat oleh Imam Syafi'iy sendiri, yaitu berasal dari Imam Abu Hanifah.
Tokoh besar ilmu Fiqh, Abu Hanifah, menimba ilmu pengetahuan dari Ja'far bin Muhammad
Ibnul Hanafiyah. Ja'far adalah murid ayahnya sendiri, sedangkan ayahnya itu ialah murid dan
putera Imam Ali.
Tokoh pertama madzhab Malikiy, yaitu Imam Malik bin Anas, pun demikian juga. Ia menimba
ilmu pengetahuan tentang Fiqh dari Abdullah Ibnu Abbas. Sedangkan Abdullah Ibnu Abbas
sendiri diketahui dengan pasti bukan lain adalah murid Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Kalau ada
yang mengatakan bahwa ilmu Fiqh Imam Syafi'iy berasal dari Imam Malik, pangkal dan sumber
pokoknya berasal juga dari Imam Ali.
Fakta-fakta tersebut mengungkapkan kenyataan, bahwa 4 orang Imam Fiqh atau tokoh-tokoh
pertama empat madzhab Fiqh di seluruh dunia Islam sekarang ini, ilmu pengetahuan Fiqhnya
masing-masing berasal dari Imam Ali r.a. Tentu saja tak perlu diragukan lagi, bahwa ilmu Fiqh
yang ada di kalangan kaum Syi'ah pasti berasal dari Imam Ali. Seorang tokoh besar Islam
lainnya, Umar Ibnul Khattab r.a., dikenal dan diakui sebagai seorang yang banyak memecahkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Namun ia tidak lepas dari pemikiran
Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Hal ini diakui sendiri olehnya ketika mengatakan: "Tanpa Ali
celakalah Umar!" Bahkan Khalifah yang terkenal keras, tegas, tetapi bijaksana dan arif itu
pernah juga mengucap-kan "Tidak ada kesukaran (hukum) yang tak dapat dipecahkan oleh Abul
Hasan (Imam Ali)."
163
Waktu melukiskan bagaimana wibawa dan wewenang Imam Ali dalam menetapkan fatwa
hukum, Khalifah Umar r.a. juga menegaskan: "Tidak ada seorang pun di dalam masjid yang
dapat memberikan fatwa hukum, bila Ali hadir."
Penguasaan, penafsiran dan penerapan hukum Islam oleh Imaln Ali r.a. dilakukan secara tepat
dan diakui kebenarannya oleh Rasul Allah s.a.w. Hal itu dibuktikan dengan diangkatnya Imam
Ali --pada masa itu-- sebagai qadhi (hakim) di Yaman. Ketika melepas saudara misan
kesayangannya itu Rasul Allah s.a.w. sempat berdoa: "Ya Allah, bimbinglah hatinya dan
mantapkanlah ucapannya." Sebagai tanggapan terhadap harapan Rasul Allah s.a.w. itu Imam Ali
r.a. berkata: "Mulai saat ini aku tidak akan ragu-ragu lagi mengambil keputusan hukum yang
menyangkut dua belah fihak."
Di antara banyak yurisprudensi, keputusan-keputusan hukum, yang dilahirkan oleh pemikiran
Imam Ali r.a. ialah yang menyangkut kasus perkara sebagai berikut: Kasus seorang isteri yang
melahirkan anak, padahal ia baru enam bulan menikah dengan suaminya. Yaitu suatu
penetapan hukum yang dilakukan oleh Imam Ali r.a. berdasarkan Surah Al-Ahqaf ayat 15. Juga
Imam Ali-lah yang menetapkan fatwa hukum Islam tentang wanita hamil karena perbuatan
zina. Memecahkan masalah hukum Faraidh yang pelik dan rumit, yaitu hukum tentang
pembagian harta waris, Imam Ali r.a. sanggup melakukannya dengan cepat dan tepat.
Yurisprudensi ini lahir dari satu kasus yang terkenal dalam sejarah Fiqh dengan nama "Kasus
Minbariyyah". Kasus ini menarik para ahli hukum Islam maupun non Islam. Peristiwa ini terjadi
ketika Imam Ali r.a. sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba ada seorang bertanya tentang
hukum yang berkaitan dengan pembagian waris antara dua orang anak perempuan, dua orang
ayah dan seorang perempuan. Seketika itu juga dan hanya dalam waktu beberapa detik saja,
tanpa ragu-ragu Imam Ali r.a. menjawab: "Seperdelapan yang menjadi hak perempuan itu
berubah menjadi sepersembilan!"
Dihitung secara matematik dan ditinjau dari sudut keadilan dan kebijaksanaan berdasarkan Al-
Qur'an, fatwa hukum Imam Ali r.a. tersebut mencapai record dalam memecahkan kasus
pembagian harta waris yang amat pelik dan rumit. Seorang ahli hukum Faraidh sendiri, walau
dengan bantuan alat kalkulator, baru dapat menemukan angka yang disebutkan oleh Imam Ali
r.a. kalau sudah menghitung-hitung dahulu selama beberapa saat. Masalah itu memang
merupakan masalah matematika yang cukup ruwet. Tetapi menurut kenyataan, fatwa Imam Ali
r.a. yang diambil dalam waktu beberapa detik itu setelah diuji dan diteliti secermat-cermatnya
berdasarkan hukum Al-Qur'an dan sunnah Rasul Allah s.a.w., terbukti benar dan tepat. Jelaslah
hanya orang yang betul-betul menguasai dasar-dasar hukum Fiqh sampai sedalam-dalamnya
sajalah yang dapat memberikan jawaban secepat itu!
Tafsir
Bagi orang awam, bahkan kaum ahli sekalipun, selalu menjumpai kenyataan bahwa tafsir Al-
Qur'an banyak sekali kaitannya dengan nama seorang ulama besar, Abdullah Ibnu Abbas. Ulama
ini memang terkenal sekali sebagai seorang ahli tafsir Al Qur'an. Abdullah Ibnu Abbas juga
seorang ulama yang dipercaya oleh Khalifah Abu Bakar r.a. dan Khalifah Umar r.a. untuk
memberikan penafsiran tentang sesuatu ayat Al-Qur'an.
Sungguhpun demikian, ketika Abdullah Ibnu Abbas ditanya orang, bagaimana perbandingan ilmu
pengetahuan yang dimilikinya dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh "putera paman anda"
(Imam Ali r.a.), jawabnya sederhana saja: "Perbandingannya seperti setetes air hujan dengan
air samudera!" Jawaban itu tidak mengherankan. Bukan hanya karena ia rendah hati, melainkan
juga karena ia adalah murid Imam Ali r.a. sendiri. Dalam ilmu tafsir, nama dua orang itu
hampir tak pernah pisah sama sekali.
Benar sekali penyaksian Abu Fudhail yang mendengar sendiri Imam Ali r.a. berkata dari atas
mimbar: "Tanyakanlah kepadaku selama aku ada. Apa saja yang kalian tanyakan, aku sanggup
menjawab. Tanyakanlah tentang Kitab Allah. Demi Allah, tak ada satu ayat pun yang aku tidak
164
mengetahui, apakah ayat itu turun di waktu siang ataukah di waktu malam, di datarankah atau
di pegunungan."
Kata-kata Imam Ali r.a. itu bukan menunjukkan kesombongan, tetapi karena ia tampak jengkel
melihat ada orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan semena-mena. Dan apa yang
diucapkannya itu bukan kata-kata hampa yang tidak berbukti.
Menurut Ibnu Abil Hadid, Al-Madainiy meriwayatkan, bahwa dalam salah satu khutbahnya Imam
Ali r.a. pernah berkata: "Seandainya ada yang mengadu kepadaku karena bantalnya dirobek
orang, aku akan mengambil keputusan hukum. Bagi ahli Taurat berdasarkan Tauratnya, bagi
ahli Injil berdasarkan Injilnya, dan bagi ahli Al-Qur'an berdasarkan Qur'an-nya!"
Sungguh besarlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada putera Abu Thalib yang telah
menerima asuhan dan pendidikan manusia terbesar sepanjang sejarah, Nabi besar Muhammad
s.a.w.! Tidak keliru kalau tiga orang Khalifah sebelumnya memandang Imam Ali r.a. sebagai
penasehat ahli yang sama sekali tak dapat ditinggalkan fatwa-fatwanya.
Tilawatil Qur'an
Bagi Imam Ali r.a. ilmu Tilawatil Al-Qur'an merupakan ilmu yang paling pertama kali diteguk
dan diperolehnya langsung dari Rasul Allah s.a.w. sejak berusia muda belia. Ialah orang yang
paling tahu bagaimana Rasul Allah s.a.w. membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Sejak Rasul Allah
s.a.w. masih hidup, Imam Ali r.a. sudah dikenal sebagai orang pertama dan yang paling dini
menghafal Al-Qur'an. Kedudukannya yang sangat dekat dengan Rasul Allah s.a.w. dan
kecerdasannya membuat Imam Ali r.a. dapat menguasai dengan sempurna ilmu Tilawatil
Qur'an.
Ada kesepakatan di kalangan para penyusun riwayat, bahwa di samping menguasai pengertian
dan tafsir Al-Qur'an secara baik, Imam Ali r.a. juga diakui sebagai seorang ahli ilmu Tilawah.
Keahlian dan kecakapannya di bidang ini sangat membantu usaha menghimpun ayat-ayat suci
Al-Qur'an di kemudian hari. Dalam pekerjaan yang maha besar itu sumbangan dan peranan
Imam Ali r.a. sangat menentukan keberhasilannya.
Sebagaimana diketahui, setelah Rasul Allah s.a.w. wafat, Abu Bakar Ash Shiddiq meneruskan
kepemimpinan beliau atas ummat Islam. Di kala itu terjadi peperangan-peperangan untuk
menumpas kaum pembangkang zakat dan gerakan kaum murtad, serta oknum-oknum petualang
yang mengaku diri sebagai "nabi". Dengan terjadinya konflik-konflik tersebut para sahabat yang
hafal ayat-ayat suci Al-Qur'an makin berkurang jumlahnya karena banyak yang gugur di medan
tempur. Terdorong oleh kekhawatiran habisnya para sahabat yang hafal ayat-ayat Al-Qur'an,
atas usul Umar Ibnul Khattab r.a., Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit supaya
segera mengkodifikasi wahyu suci. Tugas raksasa ini memerlukan ketekunan, kesabaran,
ketelitian, kecermatan dan kejujuran. Dalam pekerjaan mulia ini, Zaid bin Tsabit dimudahkan
antara lain oleh sumbangan Imam Ali r.a. yang tak ternilai besarnya.
Jika ditelusuri sejarah ilmu Tilawatil Qur'an, maka akan ditemukan kenyataan bahwa para
Imam dan para ahli Tilawah semuanya menimba ilmu dari sumbernya yang pertama, yaitu Imam
Ali r.a. Ambil saja sebagai misal, Abu Umar bin Al-A'laa, 'Ashim bin Najd dan sebagainya.
Mereka semua berasal dari perguruan Abu Abdurrahman As-Sulamiy Al-Qari. Sedangkan Abu
Abdurrahman ini tak lain adalah murid Imam Ali r.a. sendiri, yang belajar langsung dari gurunya
itu.
Sebagai orang yang hidup taqwa dan menguasai Al-Qur'an baik lafadz maupun maknanya, Imam
Ali r.a. memandang Al-Qur'an sebagai satu-satunya juru selamat bagi manusia dalam kehidupan
dunia dan akhirat. Ketika menjelaskan pandangannya terhadap Al-Qur'an, Imam Ali r.a. antara
lain berkata:
165
"Kalian wajib mengetahui, bahwa Al-Qur'an itu adalah nasehat yang tak pernah palsu,
pembimbing yang tak pernah sesat, dan pembicara yang tak kenal dusta. Tiap orang yang
duduk membaca Al-Qur'an, ia pasti memperoleh tambahan atau pengurangan, yaitu tambahan
hidayat atau pengurangan ketidak-tahuan. Ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul dan
lebih tinggi bagi seseorang daripada Al-Qur'an."
"Oleh karena itu sembuhkanlah penyakit kalian dengan Al-Qur'an, dan dengan Al-Qur'an
mohonlah pertolongan kepada Allah untuk mengatasi kesukaran kalian. Dalam Al-Qur'an
terdapat obat penyembuh bagi penyakit yang paling parah, yaitu penyakit
kufur, kemunafikan dan kesesatan. Mohonlah kepada Allah dengan Al-Qur'an dan dengan
mencintai Al-Qur'an hadapkanlah diri kalian ke hadirat-Nya. Janganlah dengan Al-Qur'an kalian
meminta sesuatu kepada makhluk Allah. Semua hamba Allah tidak dapat menghadapkan diri
kepada-Nya melalui sesama makhluk.
"Dan ketahuilah, bahwa Al-Qur'an adalah pemberi syafa'at yang benar-benar dapat diharapkan.
Juga merupakan pembicara terpercaya. Barang siapa memperoleh syafa'at dari Al-Qur'an pada
hari kiyamat, berarti ia memperoleh syafa'at yang sejati. Dan Barang siapa yang dinilai buruk
oleh Al-Qur'an, pada hari kiyamat ia tidak akan dipercaya. Pada hari kiyamat akan terdengar
suara berseru: 'Bukankah orang yang berbuat akan diuji dengan perbuatannya sendiri dan akan
diuji pula oleh akibat dari perbuatannya itu, kecuali orang yang berbuat menurut ajaran Al-
Qur'an?'…"
"Oleh sebab itu jadilah kalian orang-orang yang berbuat sesuai dengan Al-Qur'an dan mengikuti
ajaran-ajarannya. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai penasehat bagi diri kalian. Jadikanlah Al-Qur'an
sebagai pembimbing fikiran dan pendapat kalian, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai pencegah
hawa nafsu!"
Demikianlah pandangan hidup seorang bapak ilmu Tilawatil Qur'an, Imam Ali bin Abi Thalib r.a.
Ilmunya menghayati pandangan hidupnya dan pandangan hidupnya mengarahkan penerapan
ilmunya. Dan itulah yang menjadi hakekat dasar ilmu Tilawatil Qur'an.
Tarikat
Ilmu Tarikat pun tidak lepas kaitannya dengan Imam Ali r.a. sebagai sumber sejarahnya. Di
kalangan para ahli Tarikat, Imam Ali r.a. diakui sebagai tokoh puncaknya. Semua ilmu Tarikat,
Hakikat dan Tashawuf bersumber pada pemikiran-pemikiran Imam Ali r.a.
Sebagai putera asuhan, sejak berusia 6 tahun, Imam Ali r.a. selalu berada di dekat Rasul Allah
s.a.w., hampir tak pernah pisah. Sedangkan Rasul Allah s.a.w. sendiri pada saat menerima Ali
bin Abi Thalib dalam tanggung jawabnya, tengah mengalami satu proses yang luar biasa. Dari
segi kemanusiaannya, terutama kerohaniannya, beliau sedang diproses oleh Al-Khaliq untuk
diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat itulah Muhammad s.a.w. melakukan kontemplasi
(tafakur), perenungan dan dialog dalam fikiran batin.
Beliau melakukan penyepian (khalwat) di bukit-bukit dan gua-gua sekitar kota Makkah. Suatu
proses yang berlangsung hebat sekali dalam hati nurani beliau. Dengan prihatin dan jiwa yang
bersih disertai pula dengan pandangan batin yang tajam beliau menyaksikan ketidak-benaran
dan ketimpangan-ketimpangan tata kehidupan masyarakat dan keagamaan yang dihayati oleh
masyarakat jahiliyah masa itu. Hatinya terketuk melihat kerusakan-kerusakan dan dekadensi
yang menimpa kehidupan masyarakat. Tetapi kalau hanya menyalah-nyalahkan atau mencela
saja tidak akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat yang sedang sesat dan bobrok itu.
Alternatif lain, penggantinya, harus ada. Semuanya itu berkecamuk dalam hati beliau s.a.w.
Sejak usia dini beliau sudah kritis dalam memandang kehidupan lingkungannya. Sejak kecil
beliau belum pernah hanyut terbawa oleh arus adat, kebiasaan dan kepercayaan jahiliyah.
Imam Ali r.a. menyaksikan sendiri saudara pengasuhnya itu menempuh cara hidup keduniawian
166
dan kerohanian yang sangat jauh berbeda dari kebiasaan umum yang lazim berlaku pada masa
itu.
Dengan kepatuhan seorang anak yang ditanggapi secara tepat oleh seorang dewasa, terjadilah
suatu jalinan perpaduan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muhammad s.a.w. dalam periode
beliau sedang menghadapi proses pengangkatannya sebagai Nabi dan Rasul pembawa kebenaran
Allah s.w.t. Tak ada bagian-bagian proses itu yang lewat dari penyaksian Imam Ali bin Abi
Thalib. Ia selalu mengikuti ke mana saja saudara pengasuhnya itu pergi dan memperhatikan
benar-benar apa saja yang dilakukan oleh beliau s.a.w. Ia mencontoh gaya hidup jasmani dan
rohani, termasuk cara-cara beribadah sebelum kenabian beliau.
Suara yang berupa ajaran dan wejangan Rasul Allah s.a.w. dan cahaya kebenaran Allah s.w.t.
yang menerangi jiwa beliau diserap oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Hakekat kebenaran Allah
'Azza wa Jalla yang ditemukan dan difahami oleh saudara pengasuhnya selama prosesnya yang
bertahun-tahun itu, diikuti, diterima dan dihayati oleh Ali bin Abi Thalib r.a. Itulah antara lain
yang memperkuat dasar mengapa Imam Ali r.a. berhak menyandang gelar sebagai Bapak ilmu
Tarikat, Hakekat, atau Tashawuf.
Mengenai ilmu di bidang ini, tokoh-tokoh terkemuka kaum Tarikat seperti Asy Syibliy, Al-
Junaid, Al-Asyariy, Abu Yazid Al-Bistamiy, Abu Mahfudz yang terkenal dengan nama Al-Khurqiy,
dan lain sebagainya, semua mengakui Imam Ali r.a. sebagai tokoh puncak mereka.
Cara dan gaya hidup Rasul Allah s.a.w., mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesarbesarnya,
hampir seluruhnya dijadikan tauladan oleh Imam Ali r.a. Oleh karena itulah ia bukan
saja hidup sebagai seorang ilmuwan yang mencakup banyak bidang, melainkan juga seorang
yang hidup penuh taqwa dan menempuh cara hidup zuhud. Ia tidak risau atau terpengaruh oleh
kesenangan-kesenangan duniawi. Bahkan sampai menjadi Khalifah pun cara hidup yang seperti
itu dipertahankan sebagai sesuatu yang sudah manunggal dengan keimanan dan ketaqwaannya
kepada Allah Rabbul'alamin.
Al-Kahfi
Penulis kitab Fadha'ilul Khamsah Minas Shihahis Sittah (jilid II, halaman 291-300),
mengetengahkan suatu riwayat yang dikutip dari kitab Qishashul Anbiya. Riwayat tersebut
berkaitan dengan tafsir ayat 10 Surah Al-Kahfi, yang terjemahannya sebagai berikut: "Ingatlah
ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, kemudian mereka berdoa:
"Wahai Allah, Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu…" Dengan panjang lebar
kitab Qishashul Anbiya mulai dari halaman 566 meriwayatkan sebagai berikut:
Di kala Umar Ibnul Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang
kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah: "Hai Khalifah
Umar, anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar. Kami
hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada anda. Jika anda dapat memberi
jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar
dan Muhammad benar-benar seorang Nabi. Sebaliknya, jika anda tidak dapat memberi
jawaban, berarti bahwa agama Islam itu bathil dan Muhammad bukan seorang Nabi."
"Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar.
"Jelaskan kepada kami tentang induk kunci (gembok) mengancing langit, apakah itu?" Tanya
pendeta-pendeta itu, memulai pertanyaan-pertanyaannya. "Terangkan kepada kami tentang
adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya, apakah itu? Tunjukkan kepada
kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia
bukan manusia dan bukan jin! Terangkan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang dapat
berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu
atau atau induknya! Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh (gemak)
167
di saat ia sedang berkicau! Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan di kala ia sedang
berkokok! Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan
oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang
meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?"
Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berfikir sejenak, kemudian berkata: "Bagi Umar, jika
ia menjawab 'tidak tahu' atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui
jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan!''
Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri
melonjak-lonjak kegirangan, sambil berkata: "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad
memang bukan seorang Nabi, dan agama Islam itu adalah bathil!"
Salman Al-Farisi yang saat itu hadir, segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta
Yahudi itu: "Kalian tunggu sebentar!"
Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata: "Ya Abal
Hasan, selamatkanlah agama Islam!"
Imam Ali r.a. bingung, lalu bertanya: "Mengapa?"
Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab.
Imam Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai
burdah (selembar kain penutup punggung atau leher) peninggalan Rasul Allah s.a.w. Ketika
Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru
memeluknya, sambil berkata: "Ya Abal Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu
kupanggil!"
Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu,
Ali bin Abi Thalib herkata: "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasul
Allah s.a.w. sudah mengajarku seribu macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai
seribu macam cabang ilmu!"
Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum
menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata: "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu
jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada
di dalam Taurat, kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman!"
"Ya baik!" jawab mereka.
"Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Ali bin Abi Thalib.
Mereka mulai bertanya: "Apakah induk kunci (gembok) yang mengancing pintu-pintu langit?"
"Induk kunci itu," jawab Ali bin Abi Thalib, "ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba
Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik
sampai ke hadhirat Allah!"
Para pendeta Yahudi bertanya lagi: "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu
langit?"
Ali bin Abi Thalib menjawab: "Anak kunci itu ialah kesaksian (syahadat) bahwa tiada tuhan
selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah!"
Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka, sambil berkata: "Orang itu benar
168
juga!" Mereka bertanya lebih lanjut: "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah
kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya!"
"Kuburan itu ialah ikan hiu (hut) yang menelan Nabi Yunus putera Matta," jawab Ali bin Abi
Thalib. "Nabi Yunus as. dibawa keliling ketujuh samudera!"
Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi: "Jelaskan kepada kami tentang makhluk
yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan
bukan jin!"
Ali bin Abi Thalib menjawab: "Makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putera Nabi Dawud
alaihimas salam. Semut itu berkata kepada kaumnya: "Hai para semut, masuklah ke dalam
tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukan-nya dalam
keadaan mereka tidak sadar!"
Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya: "Beritahukan kepada kami tentang lima
jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhlukmakhluk
itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya!"
Ali bin Abi Thalib menjawab: "Lima makhluk itu ialah, pertama, Adam. Kedua, Hawa. Ketiga,
Unta Nabi Shaleh. Keempat, Domba Nabi Ibrahim. Kelima, Tongkat Nabi Musa (yang menjelma
menjadi seekor ular)."
Dua di antara tiga orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta
penjelasan yang diberikan oleh Imam Ali r.a. lalu mengatakan: "Kami bersaksi bahwa tiada
tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah!"
Tetapi seorang pendeta lainnya, bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib: "Hai
Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan
mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan
kepada anda."
"Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan," sahut Imam Ali.
"Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama
309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu?"
Tanya pendeta tadi.
Ali bin Ali Thalib menjawab: "Hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat
tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah s.w.t. kepada Rasul-Nya. Jika engkau mau,
akan kubacakan kisah mereka itu."
Pendeta Yahudi itu menyahut: "Aku sudah banyak mendengar tentang Qur'an kalian itu! Jika
engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah
mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua
mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir!"
Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan perut, lalu
ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang. Lalu ia berkata: "Hai saudara Yahudi,
Muhammad Rasul Allah s.a.w. kekasihku telah menceritakan kepadaku, bahwa kisah itu terjadi
di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Aphesus, atau disebut juga dengan nama Tharsus.
Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Aphesus (Ephese). Baru setelah Islam datang,
kota itu berubah nama menjadi Tharsus (Tarse, sekarang terletak di dalam wilayah Turki).
Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal
dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Diqyanius. Ia seorang
169
raja kafir yang amat congkak dan dzalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan
pasukannya, dan akhirnya berhasil menguasai kota Aphesus. Olehnya kota itu dijadikan ibukota
kerajaan, lalu dibangunlah sebuah Istana."
Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya: "Jika engkau
benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk Istana itu, bagaimana serambi dan
ruangan-ruangannya!"
Ali bin Abi Thalib menerangkan: "Hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat
megah, terbuat dari batu marmar. Panjangnya satu farsakh (= kl 8 km) dan lebarnya pun satu
farsakh. Pilar-pilarnya yang berjumlah seribu buah, semuanya terbuat dari emas, dan lampulampu
yang berjumlah seribu buah, juga semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu
bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan
dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang
cahaya sebanyak seratus buah, demikian pula di sebelah baratnya. Sehingga matahari sejak
mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah
singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia
80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Di situlah para hulubalang kerajaan duduk. Di
sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas, untuk duduk para pepatih dan
penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota
di atas kepala."
Sampai di situ pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata: "Jika engkau benar-benar
tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat?"
"Hai saudara Yahudi," kata Imam Ali menerangkan, "mahkota raja itu terbuat dari kepingankepingan
emas, berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya
laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang
pelayan, terdiri dari anak-anak para hulubalang. Semuanya memakai selempang dan baju
sutera berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutera berwarna hijau. Semuanya
dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari
emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang,
terdiri dari anak-anak para cendekiawan, untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantupembantunya.
Raja tidak mengambil suatu keputusan apa pun tanpa berunding lehih dulu
dengan mereka. Enam orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja, tiga orang berdiri di
sebelah kanan dan yang tiga orang lainnya berdiri di sebelah kiri."
Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi. Lalu berkata: "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar,
coba sebutkan nama enam orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu!"
Menanggapi hal itu, Imam Ali r.a. menjawab: "Kekasihku Muhammad Rasul Allah s.a.w.
menceritakan kepadaku, bahwa tiga orang yang berdiri di sebelah kanan raja, masing-masing
bernama Tamlikha, Miksalmina, dan Mikhaslimina. Adapun tiga orang pembantu yang berdiri di
sebelah kiri, masing-masing bernama Martelius, Casitius dan Sidemius. Raja selalu berunding
dengan mereka mengenai segala urusan.
Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana dikerumuni oleh semua hulubalang dan para
punggawa, masuklah tiga orang pelayan menghadap raja. Seorang diantaranya membawa piala
emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari
bunga. Sedang yang seorangnya lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini
kemudian mengeluarkan suara isyarat, lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari
bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya dan setelah itu ia mengibas-ngibaskan sayap serta
bulunya, sampai sari-bunga itu habis dipercikkan ke semua tempat sekitarnya.
Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula.
170
Lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni. Sambil berkecimpung di dalamnya,
burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya, sampai wewangian murni yang ada dalam
piala itu habis dipercikkan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara
lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja, sambil membentangkan kedua
sayap yang harum semerbak di atas kepala raja.
Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama tiga puluh tahun. Selama itu
ia tidak pernah diserang penyakit apa pun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut,
demam, berliur, berludah atau pun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan
sehat, ia mulai congkak, durhaka dan dzalim. Ia mengaku-aku diri sebagai "tuhan" dan tidak
mau lagi mengakui adanya Allah s.w.t.
Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat
dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa
yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh
sebab itu semua orang terpaksa mengiakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua
orang patuh kepada raja itu, sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan
menyembah Allah s.w.t.
Pada suatu hari perayaan ulang-tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan
mahkota di atas kepala, tiba-tiba masuklah seorang hulubalang memberi tahu, bahwa ada
balatentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya, dengan maksud hendak
melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa
disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala. Kemudian raja itu sendiri jatuh
terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan --
seorang cerdas yang bernama Tamlikha-- memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh
fikiran. Ia berfikir, lalu berkata di dalam hati: "Kalau Diqyanius itu benar-benar tuhan
sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air
kecil atau pun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan."
Enam orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang
dari mereka secara bergiliran. Pada satu hari tibalah giliran Tamlikha menerima kunjungan lima
orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlikha untuk makan dan minum, tetapi
Tamlikha sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya: "Hai Tamlikha,
mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?"
"Teman-teman," sahut Tamlikha, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak
ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur."
Teman-temannya mengejar: "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlikha?"
"Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamlikha menjelaskan. "Aku lalu bertanya pada
diriku sendiri: 'siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan
terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah?
Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu
dengan bintang-bintang bertaburan?' Kemudian kupikirkan juga bumi ini: 'Siapakah yang
membentang dan menghamparkan-nya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan
gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring?' Aku juga lama sekali
memikirkan diriku sendiri: 'Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku?
Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada
yang membuat, dan sudah tentu bukan Diqyanius'…"
Teman-teman Tamlikha lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamlikha diciumi sambil
berkata: "Hai Tamlikha dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam
hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua!"
171
"Saudara-saudara," jawab Tamlikha, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain
harus lari meninggalkan raja yang dzalim itu, pergi kepada Raja pencipta langit dan bumi!"
"Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya.
Tamlikha lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil
mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju. Lalu
berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan lima orang temannya.
Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlikha berkata kepada teman-temannya: "Saudarasaudara,
kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah
kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan
urusan kita serta memberikan jalan keluar."
Mereka turun dari kudanya masing-masing. Lalu berjalan kaki sejauh 7 farsakh, sampai kaki
mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu.
Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu
mereka bertanya: "Hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?"
"Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut penggembala itu. "Tetapi kulihat wajah
kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba
beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu!"
"Ah…, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh
berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?"
"Ya," jawab penggembala itu.
Tamlikha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka.
Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil
menciumi kaki mereka, ia berkata: "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada
dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambingkambing
itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian."
Tamlikha bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk
mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan
kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya."
Waktu cerita Imam Ali sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi
sambil berkata: "Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu
dan siapakah namanya?"
"Hai saudara Yahudi," kata Ali bin Abi Thalib memberitahukan, "kekasihku Muhammad Rasul
Allah s.a.w. menceritakan kepadaku, bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama
Qithmir. Ketika enam orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata
kepada temannya: kita khawatir kalau-kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita!
Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu.
Anjing itu melihat kepada Tamlikha dan teman-temannya, lalu duduk di atas dua kaki
belakang, menggeliat, dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali: "Hai orangorang,
mengapa kalian hendak mengusirku, padahal aku ini bersaksi tiada tuhan selain Allah,
tak ada sekutu apa pun bagi-Nya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat
demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah s.w.t."
172
Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik
ke sebuah bukit. Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua."
Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata:
"Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?!"
Imam Ali menjelaskan: "Gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Washid, atau di
sebut juga dengan nama Kheram!"
Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya: secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan
berbuah dan memancur mata-air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang
tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua.
Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka, berjaga-jaga ndeprok sambil menjulurkan dua
kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah s.w.t. memerintahkan
Malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka Allah
s.w.t. mewakilkan dua Malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah
lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam
gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan
mereka dari arah kiri.
Suatu ketika waktu raja Diqyanius baru saja selesai berpesta ia bertanya tentang enam orang
pembantunya. Ia mendapat jawaban, bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Diqyanius sangat
gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak enam
orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat
enam orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak
ragu-ragu dan memastikan bahwa enam orang itu benar-benar sedang tidur.
Kepada para pengikutnya ia berkata: "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan
kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka
sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang ke mari!"
Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan
batu-batu dan jish (bahan semacam semen). Selesai dikerjakan, raja berkata kepada para
pengikutnya: "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu
tidak berdusta supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka
dikeluarkan dari tempat itu."
Dalam guha tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun.
Setelah masa yang amat panjang itu lampau, Allah s.w.t. mengembalikan lagi nyawa mereka.
Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun
dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya: "Malam tadi kami lupa
beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mataair!"
Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mataair itu sudah mengering kembali
dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah s.w.t. membuat mereka
mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya: "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan
bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa niendapatkan makanan? Tetapi yang
akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak
dengan lemak-babi."
Tamlikha kemudian berkata: "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk
mendapatkan makanan. Tetapi, hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah
bajuku ini!"
173
Setelah Tamlikha memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia
melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang
belum pernah diketahui. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia
melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan: "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah
Roh Allah."
Tamlikha berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata
seorang diri: "Kusangka aku ini masih tidur!" Setelah agak lama memandang dan mengamatamati
bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang
membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di
sebuah pasar ia bertanya kepada seorang penjaja roti: "Hai tukang roti, apakah nama kota
kalian ini?"
"Aphesus," sahut penjual roti itu.
"Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamlikha lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti.
"Kalau yang kaukatakan itu benar," kata Tamlikha, "urusanku ini sungguh aneh sekali! Ambillah
uang ini dan berilah makanan kepadaku!"
Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan. Karena uang yang dibawa Tamlikha itu uang
zaman lampau, yang ukurannya lebih besar dan lebih berat.
Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib:
"Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang
lama itu dibanding dengan uang baru!"
Imam Ali menerangkan: "Kekasihku Muhammad Rasul Allah s.a.w. menceritakan kepadaku,
bahwa uang yang dibawa oleh Tamlikha dibanding dengan uang baru, ialah tiap dirham lama
sama dengan sepuluh dan dua pertiga dirham baru!"
Imam Ali kemudian melanjutkan ceritanya: Penjual Roti lalu berkata kepada Tamlikha: "Aduhai,
alangkah beruntungnya aku! Rupanya engkau baru menemukan harta karun! Berikan sisa uang
itu kepadaku! Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja!"
"Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamlikha. "Uang ini kudapat tiga hari yang lalu
dari hasil penjualan buah kurma seharga tiga dirham! Aku kemudian meninggalkan kota karena
orang-orang semuanya menyembah Diqyanius!"
Penjual roti itu marah. Lalu berkata: "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih
juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebutnyebut
seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai tuhan, padahal raja itu sudah mati
lebih dari 300 tahun yang silam! Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?"
Tamlikha lalu ditangkap. Kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang
yang dapat berfikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa
Tamlikha: "Bagaimana cerita tentang orang ini?"
"Dia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya.
Kepada Tamlikha, raja berkata: "Engkau tak perlu takut! Nabi Isa a.s. memerintahkan supaya
kami hanya memungut seperlima saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang seperlima itu
kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat."
174
Tamlikha menjawab: "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun! Aku adalah
penduduk kota ini!"
Raja bertanya sambil keheran-heranan: "Engkau penduduk kota ini?"
"Ya. Benar," sahut Tamlikha.
"Adakah orang yang kau kenal?" tanya raja lagi.
"Ya, ada," jawab Tamlikha.
"Coba sebutkan siapa namanya," perintah raja.
Tamlikha menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang
dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata: "Ah…, semua
itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau
mempunyai rumah di kota ini?"
"Ya, tuanku," jawab Tamlikha. "Utuslah seorang menyertai aku!"
Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlikha pergi. Oleh Tamlikha
mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana,
Tamlikha berkata kepada orang yang mengantarkan: "Inilah rumahku!"
Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang
alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena
sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang:
"Kalian ada perlu apa?"
Utusan raja yang menyertai Tamlikha menyahut: "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah
rumahnya!"
Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlikha. Sambil mengamat-amati ia bertanya:
"Siapa namamu?"
"Aku Tamlikha anak Filistin!"
Orang tua itu lalu berkata: "Coba ulangi lagi!"
Tamlikha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki
Tamlikha sambil berucap: "Ini adalah datukku! Demi Allah, ia salah seorang di antara orangorang
yang melarikan diri dari Diqyanius, raja durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara
haru: "Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa
as., dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka
itu akan hidup kembali!"
Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian di laporkan kepada raja. Dengan
menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlikha yang sedang berada di
rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlikha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja
Tamlikha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan
dan kaki Tamlikha sambil bertanya-tanya: "Hai Tamlikha, bagaimana keadaan temantemanmu?"
Kepada mereka Tamlikha memberi tahu, bahwa semua temannya masih berada di dalam gua.
175
"Pada masa itu kota Aphesus diurus oleh dua orang bangsawan istana. Seorang beragama Islam
dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. Dua orang bangsawan itu bersama pengikutnya
masing-masing pergi membawa Tamlikha menuju ke gua," demikian Imam Ali melanjutkan
ceritanya.
Teman-teman Tamlikha semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua,
Tamlikha berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka: "Aku khawatir kalau
sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda, atau gemerincingnya senjata. Mereka
pasti menduga Diqyanius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti
saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka!"
Semua berhenti menunggu dan Tamlikha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlikha
datang, teman-temannya berdiri kegirangan, dan Tamlikha dipeluknya kuat-kuat. Kepada
Tamlikha mereka berkata: "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari
Diqyanius!"
Tamlikha menukas: "Ada urusan apa dengan Diqyanius? Tahukah kalian, sudah berapa lamakah
kalian tinggal di sini?"
"Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka.
"Tidak!" sangkal Tamlikha. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun! Diqyanius sudah lama
meninggal dunia! Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu
sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung! Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan
kalian!"
Teman-teman Tamlikha menyahut: "Hai Tamlikha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini
orang-orang yang menggemparkan seluruh jagad?"
"Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlikha balik bertanya.
"Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka.
Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa: "Ya Allah, dengan
kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami
alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain!"
Allah s.w.t. mengabulkan permohonan mereka. Lalu memerintahkan Malaikat maut mencabut
kembali nyawa mereka. Kemudian Allah s.w.t. melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang
bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama tujuh
hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan
masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang
betapa hebatnya kekuasaan Allah s.w.t. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa
yang dialami oleh para penghuni gua, sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada
mereka.
Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata: "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku!
Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu guha itu."
Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula: "Mereka mati dalam keadaan memeluk
agamaku! Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu."
Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya
bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya
peristiwa tersebut, maka Allah berfirman, yang artinya: "Orang-orang yang telah memenangkan
176
urusan mereka berkata: 'Kami hendak mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas mereka'…"
(S. Al Kahfi: 21).
Sampai di situ Imam Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua.
Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu: "Itulah, hai Yahudi, apa
yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu,
apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?"
Pendeta Yahudi itu menjawab: "Ya Abal Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi,
walau satu huruf pun! Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab
aku telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah
serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga, bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan
ummat ini!"
Demikianlah hikayat tentang para penghuni gua (Ashhabul Kahfi), kutipan dari kitab Qishasul
Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadha 'ilul Khamsah Minas Shihahis Sittah, tulisan As Sayyid
Murtadha Al Huseiniy Al Faruz Aabaad, dalam menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan yang
diperoleh Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasul Allah s.a.w.
Penanggalan Hijriyah
Selain ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai bidang, Imam Ali r.a. juga banyak
melahirkan prakarsa-prakarsa yang dipersembahkan kepada kepentingan kaum muslimin dan
kejayaan Islam. Ada satu prakarsanya yang tak mungkin dapat dilupakan sepanjang sejarah oleh
seluruh generasi ummat Islam sampai hari akhir kelak. Meskipun hampir tiap hari hasil prakarsa
itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, tetapi banyak di antara mereka sendiri yang belum
mengetahui, bahwa yang dimanfaatkannya itu berasal dari Imam Ali r.a. Yaitu penanggalan
Hijriyah.
Dalam kitab Tarikh yang ditulis oleh At-Thabariy disajikan sebuah riwayat yang berasal dari
Sa'id bin Al-Mushib, yang menyatakan, bahwa pada satu hari Khalifah Umar Ibnul Khattab
mengumpulkan sejumlah pemuka kaum muslimin untuk merundingkan masalah penanggalan
Islam. Kaum muslimin dan Khalifah Umar r.a. berpendapat tentang perlunya diadakan
penanggalan tersendiri, agar kaum muslimin tidak lagi mengikuti penanggalan kaum Nasrani
dan Yahudi. Betapa tragisnya kalau kaum muslimin yang sudah dewasa itu masih juga
mempergunakan penanggalan Ahlul Kitab. Tetapi keinginan yang baik itu terbentur pada jalan
buntu karena tidak berhasil menemukan kapan penanggalan Islam itu harus dimulai.
Di saat mereka sedang menghadapi kesukaran itu datanglah Imam Ali r.a. Bukan main
gembiranya Khalifah Umar r.a. melihat Imam Ali r.a. datang. Segera saja disambut, kemudian
kepadanya diajukan pertanyaan tentang bagaimana sebaiknya penanggalan Islam itu dimulai.
Tanpa banyak fikir lagi Imam Ali r.a. menjawab: "Tetapkan saja mulai hari hijrahnya Rasul
Allah s.a.w., yaitu hari beliau meninggalkan tanah syirik!"
Mendengar jawaban Imam Ali r.a. yang cepat dan tepat itu Khalifah Umar r.a. dengan serta
merta memeluk Imam Ali r.a. diiringi oleh gegap gempitanya sambutan gembira kaum muslimin
yang hadir. Khalifah Umar r.a. menerima sepenuhnya pendapat Imam Ali r.a. tersebut, dan
mulai hari itu jugalah ditetapkan berlakunya penanggalan Hijriyah bagi kaum muslimin.

0 komentar:

Template by: Abdul Munir
Website: 99computercity